SZKOŁA PSYCHOTERAPII

W naszej Szkole Psychoterapii uczymy podejścia integracyjnego, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Kierunki  humanistyczne jakie prezentujemy i na jakich się opieramy w naszej Szkole, to – historycznie rzecz ujmując – terapia zorientowana na klienta C. Rogersa, terapia gestalt F. Perlsa i najnowsza, syntetyzująca i porządkująca podejście humanistyczne – terapia skoncentrowana na doświadczaniu L. Greenberga. Różnice pomiędzy różnymi kierunkami psychoterapii odpowiadają poglądom na to, co jest uważane za główne czynniki leczące w procesie psychoterapii.

Kierunki wyrosłe z psychoanalizy akcentują wzrost samowiedzy związany z ujawnianiem nieświadomych, zakorzenionych w dzieciństwie przyczyn aktualnych zachowań, myśli i uczuć. Szkoły związane z podejściem poznawczo - behawioralnym analizują wpływ niekonstruktywnych myśli i przekonań na przeżywane emocje
i podejmowane zachowania.

[read more="Czytaj więcej" less="Zwiń"]

Terapeuci analityczni i psychodynamiczni akcentują rolę terapeuty jako eksperta. W podejściu poznawczo-behawioralnym początkowo ekspertem jest terapeuta, by stopniowo oddawać tę funkcję w ręce pacjenta.

Patrząc na kierunki psychoterapii z punktu widzenia zaplecza filozoficznego można zauważyć, że za psychoanalizą i wyrosłymi z niej kierunkami stoi racjonalizm –  w psychice nic nie dzieje się przypadkowo, ważna jest spójna teoria opisująca historię i sytuację pacjenta, zarówno dla diagnozy jak i dla wykorzystania
tej wiedzy przez pacjenta w odniesieniu do samego siebie.

Terapia poznawczo-behawioralna bliska jest inspiracji empirycznej – ważny jest namacalny zespół faktów
i czynników wpływających na zachowanie pacjenta: jako podstawa wstępnego rozpoznania i następnie jako baza praktycznych życiowych działań pacjenta .

Istotą podejścia humanistycznego jest wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz”. Na to doświadczenie składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego.
Od tego doświadczenia można być blisko lub daleko. Można przebywać głównie w przeszłości lub przyszłości. Można doświadczać tylko myśli lub wyobrażeń, a nie doświadczać emocji. Można w jakimś sensie żyć „poza swoim ciałem”. Leczące, według podejścia humanistycznego, jest przede wszystkim zbliżanie się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym tu i teraz. Ze względu na tę niepowtarzalność zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi.

Zaplecze filozoficzne dla podejścia humanistycznego stanowią przede wszystkim: fenomenologia, filozofia egzystencjalna i filozofia dialogu. Wyrazem tego jest postawienie akcentu na „jak?”, a nie „dlaczego?”, zaakcentowanie niepowtarzalności i autentyczności jednostki oraz relacji „ja – ty”.

Podejścia humanistycznego nie da się oddzielić od podejścia egzystencjalnego – oba wyrastają z tych samych przesłanek filozoficznych. Podejście egzystencjalne  akcentując  wolność człowieka, sferę wartości, sens życia, dodaje do „tu i teraz” aspekt przyszłości opartej na głębokim wewnętrznym  doświadczeniu a do psychiki – obszar ducha.

W naszym programie uwzględniamy również elementy terapii behawioralno - poznawczej i psychodynamicznej integrując je z podejściem humanistycznym. Uczymy psychoterapii człowieka dorosłego – przede wszystkim indywidualnej, ale również grupowej. Zajęcia obejmują także wprowadzenie do terapii par
i terapii rodzin.

[/read]

Zakończyliśmy rekrutację do 20 edycji Szkoły Psychoterapii.

Zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Osoby, które chcą rozpocząć naukę w Szkole Psychoterapii powinny posiadać wyższe wykształcenie magisterskie (preferencje mają psycholodzy i absolwenci kierunków pokrewnych) lub lekarskie. Wskazane jest posiadanie już pewnego doświadczenia w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapii lub psychiatrii.

Rekrutacja do Szkoły Psychoterapii odbywa się w trzech etapach:

 1. Rozpatrywanie ankiet zgłoszeniowych
  Ankiety prosimy nadsyłać w terminie od 15 marca do 3 maja 2021 r. Kolejność zgłoszeń nie decyduje o kwalifikacji do szkoły.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne
  Osoby, których zgłoszenie przejdzie pomyślą weryfikację zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy są płatne (cennik), będą odbywały się w terminie od 17 maja do 11 czerwca 2021 r. po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu.
 3. Ogłoszenie wyników
  Ogłoszenie wyników nastąpi po zebraniu Rady Kursów Psychoterapeutycznych 21 czerwca 2021 r. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowani wszyscy zgłaszający się, zarówno osoby, które zakwalifikowały się do Szkoły, jaki i te, które nie przeszły kwalifikacji.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Sekretariacie Szkół

tel.: 22 897 66 77
e-mail: szkoly@osrodekintra.pl

Nauka w Szkole Psychoterapii jest zorganizowana zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jej ukończenie daje podstawy do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTP (więcej na temat uzyskania certyfikatu PTP).

W 2011 roku Kurs Szkoła Psychoterapii uzyskał akredytację Kuratorium Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szkoła trwa 4 lata i oferuje:

 • 710 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych w tym 150 godz. superwizji.
 • 148 godz. doświadczeń osobistych (treningi rozwoju osobistego).

W celu uzyskania Dyplomu Ukończenia należy także odbyć w trakcie trwania szkoły:

 • 360 godz, stażu klinicznego
 • 250 godz, zajęć - doświadczeń osobistych, w tym:
  • zalicza się 148 godz. w/w doświadczeń osobistych realizowanych w ramach Szkoły (dotyczy treningów i warsztatów, np.: trening interpersonalny, trening terapeutyczny itp.)
  • co najmniej 60 godzin indywidualnej terapii własnej (Szkoła rekomenduje psychoterapeutów pracujących w tych samych lub pokrewnych podejściach)
  • oraz pozostałe wymagane 50 godz. zajęć rozwoju osobistego do zrealizowania we własnym zakresie (np. psychoterapia grupowa lub indywidualna, lub inne formy rozwoju osobistego).

Większość spotkań odbywać się będzie w cyklach weekendowych - piątki od 15.00 do 21.00, soboty od 9.00 do 19.00 (z przerwą obiadową).

Przewidujemy również całotygodniowe - od poniedziałku do piątku lub do soboty - zajęcia dotyczące rozwoju osobistego (treningi: interpersonalny, terapeutyczny, asertywności, asertywności symbolicznej) oraz zblokowane zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Pomiędzy treningiem interpersonalnym a terapeutycznym jest konieczność odbycia trzech konsultacji z psychoterapeutą przygotowujących do treningu terapeutycznego. Konsultacje można odbyć w Ośrodku Intra lub poza nim. Szczegóły dotyczące rozmów są podawane na spotkaniu organizacyjnym.

Zajęcia odbywają się w Warszawie w Ośrodku INTRA przy ul. Bajana 40.

Nasza Szkoła wyróżnia się zwiększoną liczbą godzin kształcenia w stosunku do liczby godzin wymaganych przez warunki rekomendacji PTP. Dotyczy to przede wszystkim zajęć warsztatowych i warsztatów rozwoju osobistego. Jesteśmy przekonani o wadze jaką odgrywa w edukacji przyszłego psychoterapeuty uczenie się w oparciu o doświadczenie osobiste.

PODZIAŁ GODZIN:

I rok - 240 godz.:

 • trening interpersonalny we wrześniu: 40 godz.
 • zajęcia warsztatowe: 150 godz.
 • trening terapeutyczny: 50 godz.

II rok - 238 godz.:

 • trening asertywności we wrześniu: 33 godz.
 • zajęcia warsztatowe weekendowe: 180 godz.
 • trening asertywności symbolicznej w trakcie roku: 25 godz.

III rok - 220 godz.:

 • zajęcia warsztatowe weekendowe: 172 godz.
 • zgrupowanie w trakcie roku: 48 godz

IV rok - 160 godz.:

 • zajęcia warsztatowe weekendowe: 160 godz.

WARUNKI ZALICZENIA:

Ukończenie całego kursu Szkoły Psychoterapii i spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań kończy się zaliczeniem i uzyskaniem dyplomu ukończenia Szkoły.

1. Zaliczanie szkolenia podzielone jest na 4 etapy (etap odpowiada rokowi akademickiemu).

 • W trakcie każdego etapu następuje weryfikacja wiedzy teoretycznej (sprawdziany, testy). Po każdym etapie odbywa się rozmowa z superwizorem prowadzącym, który dokonuje zaliczenia.
 • Przy dopuszczeniu do dalszego etapu szkolenia brana jest również pod uwagę aktualna sytuacja psychologiczna uczestnika oraz jego motywacja i kwalifikacje etyczne.
 • Na każdym etapie szkolenia Rada Kursów Psychoterapeutycznych ma prawo do decyzji w sprawie uczestnictwa studenta w szkole biorąc pod uwagę kryteria etyczne, osobowościowe, merytoryczne i formalne.

2. Na zaliczenie końcowe składa się:

 • zaliczenie wszystkich dotychczasowych etapów szkolenia
 • opisanie i prezentacja prowadzonego w ramach stażu przypadku
 • podsumowująca rozmowa z superwizorem prowadzącym

3. Decyzję o przyznaniu absolwentowi Dyplomu Ukończenia Szkoły podejmuje Rada Kursów Psychoterapeutycznych biorąc pod uwagę:

 • zrealizowanie pełnego programu Szkoły
 • poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych
 • odbycie terapii własnej
 • kwalifikacje etyczne absolwenta

INFORMACJA O STAŻACH DLA UCZESTNIKÓW SZKOŁY PSYCHOTERAPII

 • Uczestników Szkoły Psychoterapii obowiązuje 360 godzin stażu klinicznego, podczas którego mają poznawać pracę psychiatrycznego zespołu terapeutycznego zajmującego się pacjentami cierpiącymi na różne rodzaje zaburzeń psychicznych (głównie psychozy, zespoły depresyjne, nerwice i zaburzenia osobowości).W w/w 360 godzinach  stażu trzeba odbyć min. 150 godzin stażu z osobami chorującymi na schizofrenię lub pokrewne schorzenie, najlepiej w oddziale psychiatrycznym całodobowym, ewentualnie w oddziale dziennym lub w poradni zdrowia psychicznego.

Zalecane jest aby dwa tygodnie stażu odbywało się w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym.
Podczas stażu uczestnicy powinni nawiązywać kontakty terapeutyczne z pacjentami i uczyć się współpracy ze specjalistami lecznictwa psychiatrycznego.

Staże muszą odbywać się w placówkach leczniczych, w których pracuje lekarz psychiatra lub jest stale dostępny dla pacjentów i terapeutów. Ważne jest, by podczas stażu, uczestnik konsultował się z psychiatrą.

 • Podczas III i IV roku uczestnik  powinien stale prowadzić co najmniej trzech pacjentów.
 • Opis przypadku jest niezależny od stażu klinicznego, choć może się częściowo lub całkowicie w nim zawierać. Sesje psychoterapeutyczne mogą się odbywać nie tylko w placówkach lecznictwa psychiatrycznego, ale też i w innych, np. w domach środowiskowych, przychodniach rodzinnych i wychowawczych, gabinetach prywatnych itp.
 • Pacjent, który będzie opisywany na zaliczenie Szkoły powinien odbyć ze studentem co najmniej 25 godz. sesji terapeutycznych. Spotkania powinny się odbywać zasadniczo co tydzień (chyba, że wzgląd terapeutyczny nakazuje okresowe rozrzedzenie spotkań, jest przerwa urlopowa itp.).
 • Staż kliniczny i opisy przypadków dotyczą  pracy z osobami dorosłymi. Wyjątkowo 150 godz. stażu z psychotykami może odbywać się na oddziale młodzieżowym (od wieku 16 lat)- dotyczy to osób, które na takim oddziale są zatrudnione.

CELE SZKOŁY

 • pełne przygotowanie uczestników do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej w podejściu humanistyczno - egzystencjalnym
 • dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do prowadzenia psychoterapii w podejściu poznawczo - behawioralnym
 • przygotowanie uczestników Szkoły do korzystania z modelu psychoterapii integracyjnej

RAMOWY PROGRAM KURSU SZKOŁA PSYCHOTERAPII

1. Szkolenie teoretyczne

I. Podstawy pomocy psychologicznej i psychoterapii

 • Prowadzenie rozmowy psychologicznej
 • Relacja pacjent - pomagający
 • Prowadzenie aktywnego wywiadu
 • Diagnoza problemu dla potrzeb pomocy psychologicznej, podstawy psychopatologii
 • Zawieranie kontraktu
 • Udzielanie pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym
 • Prowadzenie grupy wsparcia
 • Etyka pomocy psychologicznej
 • Prowadzenie dokumentacji - przepisy i zalecenia

Program zawiera trening interpersonalny (40 godz.), trening terapeutyczny (50 godz.) oraz konsultacje indywidualne.

II. Mapa współczesnych kierunków psychoterapii.

III. Podejście humanistyczno - egzystencjalne

A. Wprowadzenie

 • Filozoficzne podstawy podejścia egzystencjalnego i humanistycznego
 • Koncepcje człowieka w psychologii humanistycznej
  • teoria rozwoju
  • teoria zaburzeń
 • Koncepcje człowieka w podejściu egzystencjalnym
  • koncepcja bycia w świecie (Dasein) i rozwoju
  • analiza bycia w świecie (Dasein) w odniesieniu do różnych zaburzeń
 • Przegląd kierunków i głównych postaci podejścia humanistyczno - egzystencjalnego

B. Psychoterapia indywidualna

 • Terapia skoncentrowana na kliencie
  • osobiste doświadczenia Carla Rogersa jako ilustracja jego poglądów na rozwój człowieka
  • analiza pracy C. Rogersa "Teoria terapii, osobowości i relacji interpersonalnych"
  • sposób pracy z klientem; relacja terapeutyczna; triada rogersowska
  • etapy terapii
  • analiza krytyczna terapii skoncentrowanej na kliencie
 • Terapia Gestalt
  • źródła terapii Gestalt: psychologia postaci, filozoficzne poglądy i osobiste doświadczenia Fredericka Perlsa
  • główne pojęcia i założenia teoretyczne
  • koncepcja zaburzeń
  • proces psychoterapii; relacja JA - TY , opis technik
  • Gestalt dialogujący
  • analiza krytyczna terapii Gestalt
 • Psychoterapia doświadczeniowa L. Greenberga
  • terapia skoncentrowana na emocjach
  • procedury i techniki
  • narzędzia diagnostyczne
  • terapia indywidualna, terapia par
 • Logoterapia
  • osobiste doświadczenia Viktora Frankla i jego koncepcja człowieka
  • koncepcja nerwicy egzystencjalnej i jej etiologii
  • sposób pracy z pacjentem oraz metody logoterapii i analizy egzystencjalnej
  • analiza krytyczna logoterapii
 • Podsumowanie charakterystycznych cech psychoterapii humanistyczno - egzystencjalnej

C. Psychoterapia grupowa

 • Podstawowe założenia i cele terapii grupowej
 • Dynamika i fazy rozwoju grupy
 • Wskazania i przeciwwskazania do terapii grupowej
 • Praca z grupą wg terapii Gestalt
 • Praca z grupą wg terapii zorientowanej na klienta
 • Zastosowania asertywności w terapii grupowej
 • Zastosowanie asertywności symbolicznej w terapii grupowej
 • Zintegrowana koncepcja pracy z grupą
 • Czynniki leczące w psychoterapii grupowej

IV. Terapia poznawczo - behawioralna

 • Koncepcja funkcjonowania człowieka
 • Koncepcja zaburzenia i jego etiologii wg terapii poznawczo - behawioralnej
 • Poznawcze modele konceptualizacji problemów pacjenta
 • Sposób pracy z pacjentem indywidualnym
 • Elementy pracy z małżeństwem
 • Analiza krytyczna terapii poznawczo - behawioralnej

V. Podejście psychodynamiczne

 • Podstawy teoretyczne i koncepcje rozwoju osobowości wg podejścia psychoanalitycznego i psychodynamicznego
 • Koncepcje zaburzeń i ich etiologii wg podejścia psychoanalitycznego i psychodynamicznego

VI. Inne podejścia

 • Podstawy teoretyczne terapii systemowej
 • Elementy teorii pracy z systemem rodzinnym
 • Psychoterapia krótkoterminowa

VII. Zjawiska w psychoterapii wg różnych podejść

 • przeniesienie, przeciwprzeniesienie, rzeczywista relacja, sojusz terapeutyczny
 • opór
 • uświadamianie sobie i wgląd
 • ekspresja "ja"
 • uczenie się umiejętności

VIII. Psychopatologia, psychofizjologia i farmakoterapia

 • Zasady klasyfikacji zaburzeń psychicznych, klasyfikacja ICD-10
 • Badania nad skutecznością różnych rodzajów terapii w odniesieniu do poszczególnych klas zaburzeń i wynikające z tego wskazania oraz przeciwwskazania
 • Podstawy psychofizjologii i farmakoterapii

IX. Podejście integracyjne w psychoterapii

A. Modele terapii integracyjnej

 • transteoretyczny model psychoterapii
 • model psychoterapii zintegrowanej
 • model uruchamiania czynników leczących

B. Diagnoza psychoterapeutyczna
C. Wybór celów i metod - przygotowanie kontraktu z pacjentem
D. Etapy procesu terapii i modyfikacje diagnozy oraz celów i metod
E. Techniki terapeutyczne typowe dla poszczególnych etapów terapii
F. Wybrane zaburzenia psychiczne i zachowania oraz wskazane strategie postępowania terapeutycznego

 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsywne
 • zaburzenia występujące pod postacią somatyczną i psychosomatyczne
 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia osobowości
 • schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii
 • zespoły uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • zespół współuzależnienia
 • problemy małżeńskie i seksualne

X. Etyka psychoterapii

 • psychoterapia jako specyficzny typ relacji interpersonalnej
 • relacja pacjent - terapeuta
 • relacja terapeuta - terapeuta
 • relacja terapeuta - społeczność, instytucja, organizacja
 • dyskusja kodeksów etycznych psychoterapeuty
 • dylematy etyczne w pracy psychoterapeuty

2. SZKOLENIE PRAKTYCZNO - WARSZTATOWE

I. Warsztaty

 • praktyka pracy indywidualnej z pacjentem wg terapii skoncentrowanej na kliencie
 • praktyka pracy indywidualnej wg terapii Gestalt
 • praktyka pracy indywidualnej wg terapii doświadczeniowej L.Greenberga
 • praktyka pracy indywidualnej wg logoterapii
 • praktyka pracy indywidualnej wg terapii poznawczo - behawioralnej
 • praktyka pracy grupowej wg terapii skoncentrowanej na kliencie
 • praktyka pracy grupowej wg terapii Gestalt
 • praktyka pracy nad zmianą zachowań w terapii grupowej
 • praktyczne konsekwencje podejścia integracyjnego

II. Superwizja

 • Superwizja realizowana jest w formie grupowej -uczestnik poddaje superwizji aktualny materiał swojej pracy

III. Staże

 • W trakcie drugiego i trzeciego roku nauki uczestnicy odbywają co najmniej 360 godzinny staż prowadząc pod superwizją pacjentów indywidualnych i terapię grupową, w ośrodkach, w których prowadzona jest psychoterapia

PSYCHOTERAPIA WŁASNA

Ośrodek Intra umożliwia uczestnikom korzystanie z terapii grupowej w formie treningu terapeutycznego i treningu asertywności symbolicznej. Terapia indywidualna może odbywać się u wybranego terapeuty. Uczestnicy rozliczają godziny terapii własnej dostarczając pisemne oświadczenia o odbytej terapii, jej formie oraz miejscu. Terapia własna może być odbywana jeszcze przed rozpoczęciem nauki w Szkole Psychoterapii. Ostateczne rozliczenie 250 godzin terapii własnej (z czego co najmniej 60 terapii indywidualnej) dokonuje się w podsumowującej rozmowie z superwizorem prowadzącym w ostatnim etapie szkolenia.

Uwaga!

Ramowy program Szkoły Psychoterapii może podlegać modyfikacjom i zmianom, które nie będą naruszały podstawowych założeń Szkoły.

RADA SUPERWIZORÓW

Krzysztof Jedliński - Kierownik kursów psychoterapeutycznych

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, specjalistą II stopnia w psychiatrii, doktorem nauk medycznych. Praktykuje od roku 1973 jako psychoterapeuta i trener psychologiczny.

Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, treningi interpersonalne, warsztaty: komunikacji, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem, współpracy w zespole. Zajmuje się szkoleniem psychoterapeutów oraz trenerów grupowych.

Jest członkiem Rady Naukowej magazynu "Charaktery" oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika "Więź". Autor książek: "Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję" ; "Nie dać się upokorzyć"; "Terapia a duszpasterstwo" (wraz z J.Augustynem i J.Santorskim); "Trening interpersonalny" (wraz z L.Golińską, M.Karczewską, D.Łabędź, T.Ossowską i H.Szczepańską)

Posiada licencje i certyfikaty:

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 • certyfikat psychoterapeuty
 • certyfikat superwizora psychoterapii
 • rekomendacja trenera treningu interpersonalnego
 • rekomendacja superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:
 • certyfikat psychoterapeuty

"Jestem terapeutą integratywnym - korzystam ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych. Zależnie od potrzeb udzielam porad, pracuje nad zmianą zachowania lub pomagam odkryć źródła zaburzeń w przeszłości. Nastawiam się głównie na pracę ze świadomą stroną psychiki pacjenta. Jestem przekonany, że w istocie rzeczy sam pacjent jest ekspertem od swoich potencjałów i swoich kłopotów. Rolą terapeuty jest być katalizatorem i życzliwym towarzyszem konstruktywnej zmiany. Jako trener i nauczyciel mocno wierzę w niepowtarzalne potencjały osobiste każdego uczestnika. W odpowiednim klimacie ujawnią się one w pełni, dla dobra ich podmiotu i ludzi, którym będzie służył."

Piotr Fijewski

Psycholog kliniczny, ukończył Wydział Psychologii UW.
Jako psychoterapeuta i trener psychologiczny pracuje od 1980 roku. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • psychoterapii
 • superwizji psychoterapii
 • treningu grupowego
 • superwizji treningu grupowego

Jest autorem poradników psychoterapeutycznych: "Nieruchome światło", "Jak rozwinąć skrzydła", "Tajemnice pustki wewnętrznej" oraz poradnika psychoedukacyjnego "Asertywność menedżera" (wraz z żoną Marią Król-Fijewską).

Jest również współautorem programu psychoprofilaktycznego dla młodzieży "Nasze Spotkania".

Publikuje m.in. w magazynie psychologicznym "Charaktery".
Ma żonę, czwórkę dzieci, mieszka w okolicy Warszawy. Jest współzałożycielem Ośrodka INTRA i członkiem Rady Programowej.

Jako psychoterapeuta:
Prowadzi psychoterapię indywidualną głównie dla osób dorosłych, terapię małżeńską, a także grupową.
Jest twórcą formy terapii grupowej zwanej asertywnością symboliczną.
Jest psychoterapeutą integratywnym, wykorzystującym elementy różnych szkół psychoterapii, opartych na potencjale, jakim jest świadomość człowieka.
Pracę psychoterapeuty pojmuje jako pomoc w świadomym rozwoju emocjonalnym i duchowym.

"Dla mnie psychoterapia, ta dobra psychoterapia, to proces otwierania się. Człowiek zaczyna doświadczać w pełniejszy sposób kontaktu ze światem i z sobą samym i jest gotowy do pokierowania swoim życiem w świadomy sposób. To tak jakby ktoś duszony zaczął oddychać pełną piersią.Gdy człowiek widzi jasno staje się wolny."

Jako trener:
Jest ekspertem w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz stresu pracowniczego.
Wraz z małżonką opracował koncepcję "spowalniania czasu" - szkoleniowej pracy psychoedukacyjnej ze stresem.
Jest autorem wielu programów szkoleniowych, konsultantem kilku firm.
Prowadzi treningi i warsztaty: asertywności, komunikacji, kierowania zespołem, antystresowe, negocjacyjne i inne.
Zajmuje się również edukacją oraz superwizją trenerów i zespołów trenerskich.

Maria Król-Fijewska

Jest psychologiem klinicznym. Ukończyła wydział psychologii UW i wydział ekonomii UW Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • treningu grupowego
 • superwizji treningu grupowego
 • psychoterapii
 • superwizji psychoterapii

Psychoedukacją i psychoterapią zajmuje się od 1980 roku. Jest autorką polskiej wersji treningu asertywności i ekspertem w zakresie psychologicznej pracy nad zmianą zachowań.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a także treningi i warsztaty. Zajmuje się edukacją i superwizją trenerów i psychoterapeutów.

Jest autorką książek:
"Tam i stamtąd. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu" ; "Trening asertywności"; "Stanowczo, łagodnie, bez lęku."; "Asertywność menedżera" (wraz z P. Fijewskim) oraz dwóch seriali telewizyjnych, dostępnych na kasetach video "Asertywność", "Pani Jola zmienia swoje życie" (TVP- MEN).

Wraz z mężem opracowała program psychoprofilaktyczny dla młodzieży "Nasze Spotkania" a także program "Trudne stany emocjonalne". Publikuje w magazynie psychologicznym "Charaktery". Szczególnie interesuje się praktyczną psychologią czasu.

Ma męża i czwórkę dzieci.
Jest współzałożycielką Ośrodka INTRA i członkiem Rady Programowej INTRY.

"Jako terapeuta dążę do spotkania. Porusza mnie towarzyszenie ludziom w docieraniu do osobistej prawdy. W pracy trenerskiej pociąga mnie klimat otwartości i wspólnoty, a także społeczna użyteczność treningu i jego twórczy wymiar."

Lidia Mieścicka

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistką II stopnia w psychiatrii. Od 1968 r. pracuje jako psychoterapeutka.
Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jest członkiem Komisji Odwoławczej d.s. certyfikatów psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, zaburzeń emocjonalnych, terapię małżeńską i rodzinną.

Jest członkiem Rady Programowej Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA i uczestniczy w zajęciach dydaktycznych w ramach tej szkoły.
Bierze udział w szkoleniu psychoterapeutów.

Jest autorką książek:
"Nie poddawaj się smutkowi"; "Być matką dorosłych dzieci"; "Pracoholizm".

"Pracuję w oparciu o zasady psychoterapii integratywnej. Oznacza to, że w kontakcie z pacjentem najbliższe jest mi rogersowskie towarzyszenie mu i podążanie za nim, ale także "w zależności od sytuacji terapeutycznej" stosowanie elementów technik innych kierunków psychoterapeutycznych.
Myślę o terapii jako o "podróży pacjenta w głąb siebie", jego spotykanie się z niezakończonymi sprawami, przepracowanie ich w bezpiecznej sytuacji terapeutycznej i "zamknięcie za sobą drzwi", które były dotychczas drzwiami obrotowymi."

Leszek Sagadyn

Psycholog kliniczny. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • treningu grupowego - superwizor
 • psychoterapii - superwizor

Jest również Specjalistą psychoterapii uzależnień, posiada Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest uprawniony do prowadzenia superwizji w lecznictwie uzależnień.

Laureat nagrody II PTP im. B. Zawadzkiego za osiągnięcia w praktyce psychologicznej (2000r.).

Przez czternaście był lat dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Suwałkach (utworzenie oddziału nerwic, rozwój psychiatrii środowiskowej i lecznictwa uzależnień).

W pracy psychoterapeutycznej pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Główny temat zainteresowań to uzależnienia, zaburzenia osobowości, "podwójna diagnoza"

Obecnie przede wszystkim prowadzi działalność edukacyjną w psychoterapii i terapii uzależnień (superwizje), oraz treningową.

Konwencja pracy - integruje myślenie rozwojowe i dynamiczne o powstawaniu oraz utrwalaniu się zaburzeń z terapią humanistyczną i zaufaniem do zasobów i potencjału pacjenta.

"Charakterystyczne jest dla mnie to, że staram się wydobyć zasoby i mocne strony pacjenta i dać mu najmniej ile potrzebuje, żeby resztę zrobił sam i mógł być z tego dumny i zadowolony!"

STAŁY ZESPÓŁ SZKOLENIOWY

Zespół szkoleniowy tworzą znakomici psychoterapeuci praktycy. Są wśród nich zarówno osoby związane z Ośrodkiem Intra jak i osoby pracujące i wywodzące się z innych środowisk psychoterapeutycznych (osoby przedstawiany w kolejności alfabetycznej).

 • Agata Kołodziejczyk - Stryjek
 • Agnieszka Dyduch
 • Anna Kwiatkowska
 • Anna Osinska
 • Beata Okulska
 • Czesław Czabała
 • Dariusz Tkaczyk
 • Elżbieta Królak
 • Grażyna Supel-Szczerbic
 • Halina Czerniakiewicz
 • Hanna Szczepańska
 • Ireneusz Kaczmarczyk
 • Iwona Oleksiuk-Toboła
 • Joanna Kaczmarek
 • Joanna Kosmala
 • Katarzyna Kawka
 • Krzysztof Górski
 • Krzysztof Jedliński
 • Krzysztof Parusiński
 • Kuba Jabłoński
 • Leszek Sagadyn
 • Lidia Mieścicka
 • Łukasz Święcicki
 • Maja Filipiak
 • Małgorzata Kostecka-Walenta
 • Maria Król-Fijewska
 • Monika Sowicka
 • Monika Tarnowska
 • Paulina Michalik
 • Piotr Fijewski

Szczegółowy opis sylwetek zawodowych członków zespołu Szkoleniowego 

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Kurs Szkoła Psychoterapii Ośrodka INTRA jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Ukończenie jej umożliwia, po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty PTP.

 • Person - Centered and Experental Psychoetrapy and Conseling 

W listopadzie 2014 r. program Kursu Szkoły Psychoterapii uzyskał akredytację Person-Centred and Experiental Psychotherapy and Counseling (PCE Europe) jako przygotowujący do pracy psychoterapeutycznej w reprezentowanym przez to Stowarzyszenie podejściu. W związku z tym absolwenci Szkoły Psychoterapii, po odbyciu przewidzianymi przepisami praktyki, mogą uzyskać certyfikat PCE Europe i być wpisami na listę praktyków Europejskich tej organizacji.

 • World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling

Ośrodek Intra jest również członkiem WAPCEPC - World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

 • Rejestr Insytucji Szkoleniowych

Ośrodek Intra jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (pod numerem 2.14/00344/2021) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniu.

W sprawie szczegółów dotyczących dofinansowania prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Pracy.

Ośrodek Intra jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (pod numerem 2.14/00344/2021) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniu.

W sprawie szczegółów dotyczących dofinansowania prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Pracy.

 

Comments are closed.

X