Dla rodziców

Dla rodziców

Dla rodziców

Pracujemy z rodzicami dzieci w każdym wieku, a także z rodzinami. Pomagamy w budowaniu współpracujących, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu relacji z dziećmi. Pomagamy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Pomoc psychologiczna w naszej Poradni obejmuje:

 • psychoterapię rodzinną,
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców,
 • konsultacje oraz coaching rodzicielski dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
 • spotkania dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii w Poradni,
 • warsztaty i treningi dla rodziców.

Prowadzimy treningi umiejętności rodzicielskich, wspieramy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, a także rodziców przygotowujących się do adopcji.

Konsultacje wstępne:

Celem konsultacji wstępnych  jest rozpoznanie sytuacji i oczekiwań Klientów, tak aby przedstawić ofertę pomocy dopasowaną do ich potrzeb, spójną z naukową wiedzą dotyczącą skuteczności określonych form pomocy.

Konsultacje dla rodziców w kryzysie okołorozstaniowym /okołorozwodowym

Rozwód/rozstanie jest drugim, po śmierci współmałżonka, bodźcem generującym olbrzymi stres u członków rozpadającej się rodziny. Negatywnie wpływa na wszystkie obszary jej funkcjonowania.

Jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci, ze względu na asymetrię sił w stosunku do dorosłych, podlegać powinny szczególnej ochronie. Tym bardziej, że kryzys związany z rozstaniem może upośledzać – i zwykle tak się dzieje – funkcje rodzicielskie rozstających się małżonków czy partnerów.

Najbardziej korzystne dla prawidłowego rozwoju dzieci i ich dobra jest, kiedy rozstający się rodzice samodzielnie lub ze wsparciem specjalistów ustalają realistyczne i respektujące potrzeby dziecka porozumienie wychowawcze.

Część rozchodzących się rodziców jest w stanie, mimo przeżywanych problemów związanych z rozpadem relacji,  mimo potrzeb własnych, przezwyciężyć trudne emocje i porozumieć się co do opieki nad dziećmi i co do kwestii wychowawczych. Z punktu widzenia tego dobra kluczowym jest, aby rodzice mimo rozwodu/rozstania utrzymali się w swoich rolach, a te powinny się dopełniać, a nie wykluczać. Rodzice często mają trudności, żeby ten obszar swojego funkcjonowania w sytuacji rozstania wyodrębnić i wówczas mogą przyjść im z pomocą specjaliści.

Dziecko ma prawo do mamy i taty, a i prawo to podlega ochronie. Wydaje się w praktyce, że zdanie to czytane jest de facto, że oboje rodzice mają prawo do dziecka. Rozwód/ rozstanie zmienia zasadniczo i trwale sytuację wszystkich członków rodziny, ale na jej kształt dziecko ma najmniejszy wpływ. Dziecko ma prawo do mamy i taty w obszarze prawa do budowania więzi z każdym z rodziców i autonomii w sposobie przeżywania obojga – ma prawo do posiadania własnego, odrębnego obrazu obojga rodziców, niezależenie od sposobu, w jaki dotychczasowi partnerzy przeżywają siebie i jakie towarzyszą im w tym zakresie emocje.

Sytuacja rozstania z natury rzeczy zawiera w sobie konflikt. Ludzie się rozstają, bo tracą nadzieję, że związek, który tworzyli, zaspokoi ich potrzeby, bo czują się bardzo zranieni i z wielu innych powodów.

Kiedy towarzyszą tej sytuacji silne emocje może dochodzić do sytuacji, w których ma miejsce izolowanie dziecka od drugiego rodzica, ograniczanie mu kontaktu bez przyczyny, wzbudzanie w dziecku strachu, że drugi rodzic jest lub może stać się dla niego zagrożeniem, wzbudzanie w dziecku poczucia winy z powodu dobrej relacji z drugim rodzicem, krytykowanie tęsknoty za nim, redukowanie ciepła i miłości, gdy dziecko wspomina drugiego rodzica, a zachęcaniu (a nawet nagradzaniu) do wypowiadania o nim złych opinii, wypytywanie dziecka po wizycie u drugiego rodzica, zmuszanie do wyrzucania prezentów od niego, opowiadanie dziecku nieprawdy, szczególnie, o braku miłości ze strony drugiego rodzica, przeinaczanie faktów z przeszłości lub zniekształcanie jej poprzez uwypuklanie negatywnych zdarzeń i ukazywaniu ich dziecku jako prawdziwych, zmuszanie dziecka do wyboru między rodzicami, stawianiu go w konflikcie lojalnościowym.

Bądź też do sytuacji, kiedy dziecko spełnia potrzeby rodzica w dwóch obszarach: działań/obowiązków, które przekraczają jego możliwości, utrudniają lub uniemożliwiają realizację potrzeb i zadań rozwojowych np. obowiązków szkolnych oraz w obszarze emocji, tzw. odwrócenie ról, kiedy dziecko czuje się odpowiedzialne za stany umysłu i emocje rodzica, „ratuje” dorosłego np. starając się nie zasmucać lub nieustannie wyraża uznanie dla niego. Każda z ww. sytuacji jest bardzo krzywdząca dla dziecka i może rozregulowywać je emocjonalnie i powodować trudności w bieżącym funkcjonowaniu, a także mieć długofalowe negatywne konsekwencje dla jego zdrowia psychicznego.

Bezpieczne dla dziecka rodzicielstwo przejawia się m.in. w poszanowaniu godności każdego członka rodziny niezależnie od wieku, w tym także byłego małżonka, a wraża się w:

 • trosce o integralność osobistą (zgodność myślenia, mowy i działania),
 • budowaniu autorytetu opartego na autentyczności, więzi, a nie władzy czy kontroli,
 • wzięciu osobistej odpowiedzialności za relację z dziećmi.

Jeśli rozumieć rozwód jako głęboki kryzys w relacji, z dziećmi w tle, jest on wskazaniem do szukania pomocy specjalisty w ramach konsultacji psychologicznej, która pomoże ustalić:

 • czy zachodzi konieczność rozdzielenia ról męża i żony od roli rodzica,
 • czy dochodzi do zaniedbania potrzeb dziecka, w tym czy zachodzi ryzyko krzywdzenia,
 • potrzebę nazwania praw i potrzeb rozwojowych dzieci,
 • ewentualne wskazania do terapii indywidualnej rodzica w związku z nieradzeniem sobie z utrzymywaniem równowagi emocjonalnej,  rozwiązywaniem bieżących problemów,  przekraczaniem granic czy sztywnością w myśleniu, bądź skorzystania z innych form wsparcia psychologicznego, np. poszerzającego wiedzę nt. potrzeb rozwojowych dzieci, grupy wsparcia, warsztatów rozwijających kompetencje rodzicielskie.

Jeżeli towarzyszą Państwu wątpliwości dotyczące przeżywanych trudności w związku z rozpadem relacji romantycznej i zastanawiają się Państwo, jak w zaistniałej sytuacji chronić swoją rolę rodzica i wspierać dziecko, zapraszamy na konsultacje.