Maja Filipiak

 

 

Prowadzi konsultacje diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, a także konsultacje wychowawcze oraz zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych. Pracuje z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi w nurcie praktyki opartej na dowodach integrując wiedzę z kilku podejść. Rodzicom pomaga w znajdowaniu optymalnych strategii wspierania dzieci w rozwijaniu ich potencjału, w tym budowaniu pozytywnej samooceny, poczucia własnej skuteczności, samokontroli czy współdziałania z innymi. Dzieciom i młodzieży pomaga w rozwijaniu samoakceptacji, kontroli zachowania, pokonywaniu trudności w relacjach z rówieśnikami i funkcjonowaniu szkolnym związanych z uwarunkowaniami środowiskowymi (np. odrzucenie przez grupę rówieśniczą, śmierć bliskiej osoby, czy niestabilna/niespójna lub konfliktowa relacja pomiędzy rodzicami), lub/i nieharmonijnym czy neuronietypowym rozwojem.

Publikuje artykuły naukowe z zakresu pomocy psychologicznej, w tym teksty dotyczące tzw. dobrych praktyk w diagnostyce psychologicznej. Jest współtwórczynią takich dokumentów, wypracowanych przez środowisko zawodowe psychologów, jak: Standardy diagnozy psychologicznej Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czy Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Od lat 90-tych, jako nauczyciel akademicki, zajmuje się dydaktyką. Obecnie prowadzi zajęcia przede wszystkim na studiach podyplomowych dla absolwentów psychologii. Jest też współorganizatorką cyklu konferencji naukowych dla psychologów praktyków oraz współautorką publikacji naukowych, a także autorką programu podyplomowych staży zawodowych dla psychologów.

Wybrane publikacje:

Książki:
Filipiak Maja, Paluchowski Władysław Jacek, Zalewski Bartosz, Tarnowska Monika (red.): Diagnoza psychologiczna: Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia, 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ISBN 9788363545307.
Krasowicz-Kupis Grażyna, Wiejak Katarzyna, Filipiak Maja, Gruszczyńska, Katarzyna (2019). Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis.

Artykuły:
Filipiak Maja, Zalewski Bartosz, Tarnowska Monika: Zapotrzebowanie na rozwiązania systemowe w zakresie kształcenia ustawicznego – wnioski z badań ankietowych wśród polskich psychologów, w: Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] (red.), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ss. 132-151.
Trzebińska Ewa, Filipiak Maja: Rola doświadczenia klinicznego w diagnozie zdrowia psychicznego, w: Roczniki Psychologiczne, vol. 18, nr 1, 2015, ss. 61-96. Filipiak Maja, Tarnowska Monika, Zalewski Bartosz [i in.] : O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce, w: Roczniki Psychologiczne, vol. 18 , nr 2, 2015, ss. 157-169.
Filipiak Maja, Tarnowska Monika, Zalewski Bartosz [i in.]: O SYSTEMIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PSYCHOLOGÓW DIAGNOSTÓW W POLSCE – PODSUMOWANIE DYSKUSJI, w: Roczniki Psychologiczne, vol. 18 , nr 2, 2015, ss. 241-250, Roczniki-Psychologiczne. Tarnowska, M., Filipiak, M., Zalewski, B. (2017). Poziom kompetencji diagnostycznych w obszarze psychologii klinicznej a wybrane charakterystyki początkujących diagnostów. W: W.J. Paluchowski (red.) Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 393-435). Poznań: Wydział Nauk Społecznych UAM.
Filipiak Maja, Tarnowska Monika, Zalewski Bartosz: Nauczanie psychologicznej diagnozy klinicznej – przesłanki dla praktyki dydaktycznej, w: Czasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, vol. 18 , nr 1, 2012, ss. 49-55.