SZKOŁA PSYCHOTERAPII

SZKOŁA PSYCHOTERAPII

Szkoła psychoterapii

Szkoła Psychoterapii

Szkoła Psychoterapii Intra uczy podejścia integracyjnego, dla którego bazą jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa.

Humanistyczny oznacza, że klient/pacjent (jak każdy człowiek) jest traktowany jako pełnowartościowy podmiot zdolny do autorskich wyborów, autorskiego stylu życia i twórczego rozwoju. Doświadczeniowy oznacza uznanie, że sposób, w jaki człowiek doświadcza/przetwarza swoje relacje  ze światem, ludźmi i sobą samym, jest najważniejszym czynnikiem warunkującym jego psychiczne zdrowie.

Najistotniejszymi punktami, na których koncentruje się zarówno praktyka terapeutyczna Intry, jak i zamierzenia edukacyjne Szkoły Psychoterapii, są:

 • relacja terapeutyczna określona przez tak zwaną triadę rogersowską (bezwarunkowa akceptacja, empatia i osobista autentyczność terapeuty) i realizowana najpełniej jako obecność terapeutyczna,
 • doświadczanie, będące dla terapii celem, tematem i narzędziem pracy.

W ramach terapii humanistyczno-doświadczeniowej uwzględniamy takie podejścia jak: terapia zorientowana na klienta, terapia gestalt, focusing, terapia zorientowana na emocje (EFT), łącząc je w kształt określony jako integracyjna psychoterapia doświadczeniowa. Wykształcenie terapeutyczne naszych studentów dopełniamy elementami podejścia  poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego.

Motto Szkoły, zaczerpnięte z prac Dave’a Mearnsa brzmi: Nie tyle chcemy Ci podać przepis jak leczyć, ile pomóc Ci stać się osobą, która leczy.

Dlatego w naszym programie znajduje się szereg zajęć o charakterze doświadczeniowo-rozwojowym (treningi: interpersonalny, asertywności i asertywności symbolicznej), które pozwalają studentom skonfrontować się ze swoimi barierami rozwojowymi i uwolnić zasoby.

Zakończyliśmy przyjmowanie ankiet zgłoszeniowych do 23. edycji Szkoły Psychoterapii.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt: tel. 22 897 66 77, mail: szkoly@osrodekintra.pl

 

Naukę w Szkole Psychoterapii mogą rozpocząć osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie (preferencje mają psycholodzy i absolwenci kierunków pokrewnych) lub lekarskie. Wskazane jest także posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapii lub psychiatrii.

Przykładowo może to być praca (lub wolontariat) w poradni zdrowia psychicznego, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w pozarządowej organizacji zajmującej się pomocą psychologiczną, praca jako psycholog szkolny, w prywatnym gabinecie itp.

Ważne są też dotychczas odbyte szkolenia dotyczące szeroko rozumianej pomocy psychologicznej

PRZEBIEG REKRUTACJI DO SZKOŁY PSYCHOTERAPII:
 • Rozpatrywanie ankiet zgłoszeniowych
  Ankiety zgłoszeniowe przyjmujemy w terminie od 26 lutego do 7 kwietnia 2024 r. Analiza ankiety decyduje o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Rozmowy kwalifikacyjne
  Osoby, których zgłoszenie przejdzie pomyślą weryfikację zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Jej celem jest osobisty kontakt z kandydatem. Rozmowy będą się obywać w terminie od 15 kwietnia do 19 maja 2024 r. Cena rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 150 zł. 
 • Ogłoszenie wyników
  Ogłoszenie wyników nastąpi 27 maja 2024 r.  po zebraniu Rady Szkoleń Psychoterapeutycznych. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowani wszyscy zgłaszający się, zarówno osoby, które zakwalifikowały się do Szkoły, jaki i te, które nie przeszły kwalifikacji.

OPŁATY – EDYCJA 23, ROK SZKOLENIOWY 2024/25

  • Rozmowa kwalifikacyjna- 150 zł
  • Koszt całego szkolenia (4 lata) – 69 000 zł (w tym 23 % VAT).

Wpisowe: 10 500 – możliwa płatność w dwóch ratach.
Czesne: 45 wpłat po 1 300 zł miesięcznie

 

JAK WYGLĄDA NAUKA W SZKOLE PSYCHOETRAPII

Nauka w Szkole Psychoterapii jest zorganizowana zgodnie z ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii. Szkoła posiada akredytację w zakresie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra, potwierdzoną przez PCE Europe.

Szkoła posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej ukończenie daje podstawy do ubiegania się o Certyfikat psychoterapeuty. Więcej na temat certyfikatów psychoterapeutycznych można dowiedzieć się na stronach stowarzyszeń psychoterapeutycznych przyznających certyfikaty m.in. PTIPDiED Stowarzyszenie Intra, PTP. Lista wszystkich Stowarzyszeń przyznających certyfikaty psychoterapeutyczne dostępna jest na stronie PRP 

 

Szkoła trwa 4 lata i oferuje:

 • 710 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych-  w tym 150 godzin superwizji grupowej,
 • 148 godzin doświadczeń osobistych (treningi rozwoju osobistego).

W celu uzyskania Dyplomu należy także odbyć w trakcie trwania szkoły:

 • minimum 360 godzin stażu klinicznego w placówce, której pacjentami są osoby z różnymi rozpoznaniami a pracownikami lub współpracownikami są osoby różnych profesji związanych z pomocą psychologiczną, (konieczna jest możliwość stałego kontaktu zawodowego z psychiatrą),
  w tym minimum 150 godzin w placówce, której pacjentami są osoby chorujące na schizofrenię,
 • minimum 250 godzin psychoterapii i doświadczeń osobistych, w tym 60 godzin indywidualnej terapii własnej w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym.

W ramach doświadczeń osobistych można zaliczyć 148 godz. grupowych doświadczeń osobistych realizowanych w ramach Szkoły: trening interpersonalny, trening terapeutyczny, trening asertywności, trening asertywności symbolicznej.

Brakujące do minimum grupowe doświadczenia osobiste mogą być realizowane we własnym zakresie, np. psychoterapia grupowa, focusing, praca z ciałem lub inne formy rozwoju osobistego (nie podlegają zaliczeniu warsztaty o charakterze szkoleniowym, nawet jeśli obecny w nich jest element doświadczenia osobistego).

Sytuacje wątpliwe i niejasne rozstrzyga opiekun grupy.

Nasza Szkoła wyróżnia się zwiększoną liczbą godzin kształcenia w stosunku do liczby godzin wymaganych przez warunki rekomendacji PTP. Dotyczy to przede wszystkim zajęć warsztatowych i warsztatów rozwoju osobistego. Jesteśmy przekonani o wadze jaką odgrywa w edukacji przyszłego psychoterapeuty uczenie się w oparciu o doświadczenie osobiste.

PODZIAŁ GODZIN:

I rok – 240 godz.:

 • trening interpersonalny: 40 godz.
 • zajęcia warsztatowe: 150 godz.
 • trening terapeutyczny: 50 godz.

II rok – 238 godz.:

 • trening asertywności: 33 godz.
 • zajęcia warsztatowe weekendowe: 180 godz.
 • trening asertywności symbolicznej: 25 godz.

III rok – 220 godz.:

 • zajęcia warsztatowe weekendowe: 172 godz.
 • zgrupowanie w trakcie roku: 48 godz.

IV rok – 160 godz.:

 • zajęcia warsztatowe weekendowe: 160 godz.

WARUNKI ZALICZENIA

Ukończenie całej Szkoły Psychoterapii i spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań kończy się zaliczeniem i uzyskaniem dyplomu ukończenia Szkoły.

1. Zaliczanie szkolenia podzielone jest na 4 etapy (etap odpowiada rokowi akademickiemu).

 • W trakcie każdego etapu następuje weryfikacja wiedzy teoretycznej (sprawdziany, testy). Po każdym etapie odbywa się rozmowa z superwizorem prowadzącym, który dokonuje zaliczenia.
 • Przy dopuszczeniu do dalszego etapu szkolenia brana jest również pod uwagę aktualna sytuacja psychologiczna uczestnika oraz jego motywacja i kwalifikacje etyczne.
 • Na każdym etapie szkolenia Rada Szkoleń Psychoterapeutycznych ma prawo do decyzji w sprawie uczestnictwa studenta w szkole biorąc pod uwagę kryteria etyczne, osobowościowe, merytoryczne i formalne.

2. Na zaliczenie końcowe składa się:

 • zaliczenie wszystkich dotychczasowych etapów szkolenia,
 • opisanie i prezentacja prowadzonego w ramach stażu przypadku,
 • podsumowująca rozmowa z superwizorem prowadzącym.

3. Decyzję o przyznaniu absolwentowi Dyplomu Ukończenia Szkoły podejmuje Rada Szkoleń Psychoterapeutycznych biorąc pod uwagę:

 • zrealizowanie pełnego programu Szkoły,
 • poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
 • odbycie terapii własnej,
 • kwalifikacje etyczne absolwenta.

INFOMACJE NA TEMAT STAŻU

Uczestników Szkoły Psychoterapii obowiązuje 360 godzin stażu klinicznego, podczas którego mają poznawać pracę psychiatrycznego zespołu terapeutycznego zajmującego się pacjentami cierpiącymi na różne rodzaje zaburzeń psychicznych (głównie psychozy, zespoły depresyjne, nerwice i zaburzenia osobowości).
W w/w 360 godzinach  stażu trzeba odbyć min. 150 godzin stażu z osobami chorującymi na schizofrenię lub pokrewne schorzenie, najlepiej w oddziale psychiatrycznym całodobowym, ewentualnie w oddziale dziennym lub w poradni zdrowia psychicznego. Zalecane jest aby dwa tygodnie stażu odbywało się w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Podczas stażu uczestnicy powinni nawiązywać kontakty terapeutyczne z pacjentami i uczyć się współpracy ze specjalistami lecznictwa psychiatrycznego.
Staże muszą odbywać się w placówkach leczniczych, w których pracuje lekarz psychiatra lub jest stale dostępny dla pacjentów i terapeutów. Ważne jest, by podczas stażu, uczestnik konsultował się z psychiatrą.

 • Podczas III roku Uczestnik  powinien od drugiego semestru mieć co najmniej jednego pacjenta w terapii, a na IV roku Uczestnik powinien od początku roku prowadzić co najmniej trzech pacjentów.
 • Opis przypadku jest niezależny od stażu klinicznego, choć może się częściowo lub całkowicie w nim zawierać. Sesje psychoterapeutyczne mogą się odbywać nie tylko w placówkach lecznictwa psychiatrycznego, ale też i w innych, np. w domach środowiskowych, przychodniach rodzinnych i wychowawczych, gabinetach prywatnych itp.
 • Pacjent, który będzie opisywany na zaliczenie Szkoły powinien odbyć ze studentem co najmniej 25 godz. sesji terapeutycznych. Spotkania powinny się odbywać zasadniczo co tydzień (chyba, że wzgląd terapeutyczny nakazuje okresowe rozrzedzenie spotkań, jest przerwa urlopowa itp.).
 • Staż kliniczny i opisy przypadków dotyczą  pracy z osobami dorosłymi. Wyjątkowo 150 godz. stażu z psychotykami może odbywać się na oddziale młodzieżowym (od wieku 16 lat)- dotyczy to osób, które na takim oddziale są zatrudnione.
CELE SZKOŁY
 • pełne przygotowanie uczestników do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej w podejściu humanistyczno – egzystencjalnym
 • dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do prowadzenia psychoterapii w podejściu poznawczo – behawioralnym
 • przygotowanie uczestników Szkoły do korzystania z modelu psychoterapii integracyjnej

RAMOWY PROGRAM SZKOŁY PSYCHOTERAPII

Szkolenie teoretyczne

I. PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII

 • Prowadzenie rozmowy psychologicznej
 • Relacja pacjent – pomagający
 • Prowadzenie aktywnego wywiadu
 • Diagnoza problemu dla potrzeb pomocy psychologicznej, podstawy psychopatologii
 • Zawieranie kontraktu
 • Udzielanie pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym
 • Prowadzenie grupy wsparcia
 • Etyka pomocy psychologicznej
 • Prowadzenie dokumentacji – przepisy i zalecenia

Program zawiera trening interpersonalny (40 godz.), trening terapeutyczny (50 godz.) oraz konsultacje indywidualne.

II. MAPA WSPÓŁCZESNYCH KIERUNKÓW PSYCHOTERAPII

III. PODEJŚCIE HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNE

A. Wprowadzenie

 • Filozoficzne podstawy podejścia egzystencjalnego i humanistycznego
 • Koncepcje człowieka w psychologii humanistycznej
  • teoria rozwoju
  • teoria zaburzeń
 • Koncepcje człowieka w podejściu egzystencjalnym
  • koncepcja bycia w świecie (Dasein) i rozwoju
  • analiza bycia w świecie (Dasein) w odniesieniu do różnych zaburzeń
 • Przegląd kierunków i głównych postaci podejścia humanistyczno – egzystencjalnego

B. Psychoterapia indywidualna

Terapia skoncentrowana na kliencie

  • osobiste doświadczenia Carla Rogersa jako ilustracja jego poglądów na rozwój człowieka
  • analiza pracy C. Rogersa „Teoria terapii, osobowości i relacji interpersonalnych”
  • sposób pracy z klientem; relacja terapeutyczna; triada rogersowska
  • etapy terapii
  • analiza krytyczna terapii skoncentrowanej na klienci

  Terapia Gestalt

  • źródła terapii Gestalt: psychologia postaci, filozoficzne poglądy i osobiste doświadczenia Fredericka Perlsa
  • główne pojęcia i założenia teoretyczne
  • koncepcja zaburzeń
  • proces psychoterapii; relacja JA – TY , opis technik
  • Gestalt dialogujący
  • analiza krytyczna terapii Gestalt
 • Psychoterapia doświadczeniowa L. Greenberga
  • terapia skoncentrowana na emocjach
  • procedury i techniki
  • narzędzia diagnostyczne
  • terapia indywidualna, terapia par
 • Logoterapia
  • osobiste doświadczenia Viktora Frankla i jego koncepcja człowieka
  • koncepcja nerwicy egzystencjalnej i jej etiologii
  • sposób pracy z pacjentem oraz metody logoterapii i analizy egzystencjalnej
  • analiza krytyczna logoterapii
 • Podsumowanie charakterystycznych cech psychoterapii humanistyczno – egzystencjalnej

C. Psychoterapia grupowa

 • Podstawowe założenia i cele terapii grupowej
 • Dynamika i fazy rozwoju grupy
 • Wskazania i przeciwwskazania do terapii grupowej
 • Praca z grupą wg terapii Gestalt
 • Praca z grupą wg terapii zorientowanej na klienta
 • Zastosowania asertywności w terapii grupowej
 • Zastosowanie asertywności symbolicznej w terapii grupowej
 • Zintegrowana koncepcja pracy z grupą
 • Czynniki leczące w psychoterapii grupowej

IV. TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA

 • Koncepcja funkcjonowania człowieka
 • Koncepcja zaburzenia i jego etiologii wg terapii poznawczo – behawioralnej
 • Poznawcze modele konceptualizacji problemów pacjenta
 • Sposób pracy z pacjentem indywidualnym
 • Elementy pracy z małżeństwem
 • Analiza krytyczna terapii poznawczo – behawioralnej

V. PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE

 • Podstawy teoretyczne i koncepcje rozwoju osobowości wg podejścia psychoanalitycznego i psychodynamicznego
 • Koncepcje zaburzeń i ich etiologii wg podejścia psychoanalitycznego i psychodynamicznego

VI. INNE PODEJŚCIA

 • Podstawy teoretyczne terapii systemowej
 • Elementy teorii pracy z systemem rodzinnym
 • Psychoterapia krótkoterminowa

VII. ZJAWISKA W PSYCHOTERAPII WEDŁUG INNYCH PODEJŚĆ

 • przeniesienie, przeciwprzeniesienie, rzeczywista relacja, sojusz terapeutyczny
 • opór
 • uświadamianie sobie i wgląd
 • ekspresja „ja”
 • uczenie się umiejętności

VIII. PSYCHOPATOLOGIA, PSYCHOFIZJOLOGIA, FARMAKOTERAPIA

 • Zasady klasyfikacji zaburzeń psychicznych, klasyfikacja ICD-10
 • Badania nad skutecznością różnych rodzajów terapii w odniesieniu do poszczególnych klas zaburzeń i wynikające z tego wskazania oraz przeciwwskazania
 • Podstawy psychofizjologii i farmakoterapii

IX. PODEJŚCIE INTEGRACYJNE W PSYCHOTERAPII

A. Modele terapii integracyjnej

 • transteoretyczny model psychoterapii
 • model psychoterapii zintegrowanej
 • model uruchamiania czynników leczących

B. Diagnoza psychoterapeutyczna
C. Wybór celów i metod – przygotowanie kontraktu z pacjentem
D. Etapy procesu terapii i modyfikacje diagnozy oraz celów i metod
E. Techniki terapeutyczne typowe dla poszczególnych etapów terapii
F. Wybrane zaburzenia psychiczne i zachowania oraz wskazane strategie postępowania terapeutycznego

 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsywne
 • zaburzenia występujące pod postacią somatyczną i psychosomatyczne
 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia osobowości
 • schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii
 • zespoły uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • zespół współuzależnienia
 • problemy małżeńskie i seksualne

X. ETYKA W PSYCHOTERAPII

 • psychoterapia jako specyficzny typ relacji interpersonalnej
 • relacja pacjent – terapeuta
 • relacja terapeuta – terapeuta
 • relacja terapeuta – społeczność, instytucja, organizacja
 • dyskusja kodeksów etycznych psychoterapeuty
 • dylematy etyczne w pracy psychoterapeuty

2. SZKOLENIE PRAKTYCZNO – WARSZTATOWE

I. Warsztaty

 • praktyka pracy indywidualnej z pacjentem wg terapii skoncentrowanej na kliencie
 • praktyka pracy indywidualnej wg terapii Gestalt
 • praktyka pracy indywidualnej wg terapii doświadczeniowej L.Greenberga
 • praktyka pracy indywidualnej wg logoterapii
 • praktyka pracy indywidualnej wg terapii poznawczo – behawioralnej
 • praktyka pracy grupowej wg terapii skoncentrowanej na kliencie
 • praktyka pracy grupowej wg terapii Gestalt
 • praktyka pracy nad zmianą zachowań w terapii grupowej
 • praktyczne konsekwencje podejścia integracyjnego

II. Superwizja

 • Superwizja realizowana jest w formie grupowej – uczestnik poddaje superwizji aktualny materiał swojej pracy

III. Staże

 • W trakcie drugiego i trzeciego roku nauki uczestnicy odbywają co najmniej 360 godzinny staż prowadząc pod superwizją pacjentów indywidualnych i terapię grupową, w ośrodkach, w których prowadzona jest psychoterapia

RADA SUPERWIZORÓW

Krzysztof Jedliński – Kierownik Szkoły Psychoterapii

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, specjalistą II stopnia w psychiatrii, doktorem nauk medycznych. Praktykuje od roku 1973 jako psychoterapeuta i trener psychologiczny.
Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, treningi interpersonalne, warsztaty: komunikacji, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem, współpracy w zespole. Zajmuje się szkoleniem psychoterapeutów oraz trenerów grupowych.
Jest członkiem Rady Naukowej magazynu „Charaktery” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Więź”. Autor książek: „Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję” ; „Nie dać się upokorzyć”; „Terapia a duszpasterstwo” (wraz z J.Augustynem i J.Santorskim); „Trening interpersonalny” (wraz z L.Golińską, M.Karczewską, D.Łabędź, T.Ossowską i H.Szczepańską)

Posiada licencje i certyfikaty:

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 • certyfikat psychoterapeuty
 • certyfikat superwizora psychoterapii
 • rekomendacja trenera treningu interpersonalnego
 • rekomendacja superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:
 • certyfikat psychoterapeuty

„Jestem terapeutą integratywnym – korzystam ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych. Zależnie od potrzeb udzielam porad, pracuje nad zmianą zachowania lub pomagam odkryć źródła zaburzeń w przeszłości. Nastawiam się głównie na pracę ze świadomą stroną psychiki pacjenta. Jestem przekonany, że w istocie rzeczy sam pacjent jest ekspertem od swoich potencjałów i swoich kłopotów. Rolą terapeuty jest być katalizatorem i życzliwym towarzyszem konstruktywnej zmiany. Jako trener i nauczyciel mocno wierzę w niepowtarzalne potencjały osobiste każdego uczestnika. W odpowiednim klimacie ujawnią się one w pełni, dla dobra ich podmiotu i ludzi, którym będzie służył.”

Piotr Fijewski

Psycholog kliniczny, ukończył Wydział Psychologii UW.
Jako psychoterapeuta i trener psychologiczny pracuje od 1980 roku. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • psychoterapii
 • superwizji psychoterapii
 • treningu grupowego
 • superwizji treningu grupowego

Jest autorem poradników psychoterapeutycznych: „Nieruchome światło”, „Jak rozwinąć skrzydła”, „Tajemnice pustki wewnętrznej” oraz poradnika psychoedukacyjnego „Asertywność menedżera” (wraz z żoną Marią Król-Fijewską). Jest również współautorem programu psychoprofilaktycznego dla młodzieży „Nasze Spotkania”. Publikuje m.in. w magazynie psychologicznym „Charaktery”.
Ma żonę, czwórkę dzieci, mieszka w okolicy Warszawy. Jest współzałożycielem Ośrodka Intra i członkiem Rady Programowej.

Jako psychoterapeuta:
Prowadzi psychoterapię indywidualną głównie dla osób dorosłych, terapię małżeńską, a także grupową. Jest twórcą formy terapii grupowej zwanej asertywnością symboliczną. Jest psychoterapeutą integratywnym, wykorzystującym elementy różnych szkół psychoterapii, opartych na potencjale, jakim jest świadomość człowieka. Pracę psychoterapeuty pojmuje jako pomoc w świadomym rozwoju emocjonalnym i duchowym.

„Dla mnie psychoterapia, ta dobra psychoterapia, to proces otwierania się. Człowiek zaczyna doświadczać w pełniejszy sposób kontaktu ze światem i z sobą samym i jest gotowy do pokierowania swoim życiem w świadomy sposób. To tak jakby ktoś duszony zaczął oddychać pełną piersią.Gdy człowiek widzi jasno staje się wolny.”

Jako trener:
Jest ekspertem w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz stresu pracowniczego.
Wraz z małżonką opracował koncepcję „spowalniania czasu” – szkoleniowej pracy psychoedukacyjnej ze stresem.
Jest autorem wielu programów szkoleniowych, konsultantem kilku firm.
Prowadzi treningi i warsztaty: asertywności, komunikacji, kierowania zespołem, antystresowe, negocjacyjne i inne.
Zajmuje się również edukacją oraz superwizją trenerów i zespołów trenerskich.

Maria Król-Fijewska

Jest psychologiem klinicznym, certyfikowanym terapeutą i superwizorem psychoterapii PTP, współzałożycielką Ośrodka Intra i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Intra. Odpowiada za program Szkoły Psychoterapii Intry, afiliowanej przy PCE Europe. Od 2015 roku prowadzi Seminarium na temat doświadczania, skupiające osoby, starające gromadzić i uporządkować wiedzę na temat procesu doświadczania jako podstawy działań terapeutycznych. Kierowała merytorycznie 3 konferencjami Stowarzyszenia Intra na temat. „Doświadczanie a psychoterapia” w 2016, 2017,2018 roku. Prowadzi psychoterapię, superwizje, warsztaty i wykłady. Jest autorką wielu publikacji książkowych m.in. „Tam i stamtąd. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu”; „Trening asertywności”; „Stanowczo, łagodnie, bez lęku.”; „Asertywność menedżera” i „Nieobecni w swoim życiu” (wraz z Piotrem Fijewskim) i artykułów.

Jest ekspertem w zakresie doświadczeniowej pracy nad zmianą zachowań i autorką polskiej wersji treningu asertywności.

„Jako terapeuta dążę do spotkania. Porusza mnie towarzyszenie ludziom w docieraniu do osobistej prawdy. W pracy trenerskiej pociąga mnie klimat otwartości i wspólnoty, a także społeczna użyteczność treningu i jego twórczy wymiar.”

Leszek Sagadyn

Psycholog kliniczny. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • treningu grupowego – superwizor
 • psychoterapii – superwizor

Jest również Specjalistą psychoterapii uzależnień, posiada Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest uprawniony do prowadzenia superwizji w lecznictwie uzależnień. Laureat nagrody II PTP im. B. Zawadzkiego za osiągnięcia w praktyce psychologicznej (2000r.). Przez czternaście był lat dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Suwałkach (utworzenie oddziału nerwic, rozwój psychiatrii środowiskowej i lecznictwa uzależnień).

W pracy psychoterapeutycznej pracuje z dorosłymi i młodzieżą. Główny temat zainteresowań to uzależnienia, zaburzenia osobowości, „podwójna diagnoza”. Obecnie przede wszystkim prowadzi działalność edukacyjną w psychoterapii i terapii uzależnień (superwizje), oraz treningową.

W pracy terapeutycznej integruje myślenie rozwojowe i dynamiczne o powstawaniu oraz utrwalaniu się zaburzeń z terapią humanistyczną i zaufaniem do zasobów i potencjału pacjenta.

„Charakterystyczne jest dla mnie to, że staram się wydobyć zasoby i mocne strony pacjenta i dać mu najmniej ile potrzebuje, żeby resztę zrobił sam i mógł być z tego dumny i zadowolony!”

STAŁY ZESPÓŁ SZKOLENIOWY

Zespół szkoleniowy tworzą znakomici psychoterapeuci praktycy. Są wśród nich zarówno osoby związane z Ośrodkiem Intra jak i osoby pracujące i wywodzące się z innych środowisk psychoterapeutycznych (osoby przedstawiany w kolejności alfabetycznej).