INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół-Jedlińska, D. Fijewski sp. j. z siedzibą w Warszawie (01-904) przy ul. Bajana 40, NIP 526-17-37-475

Jak się skontaktować z Administratorem, aby zrealizować swoje prawa lub w innych sprawach związanych z danymi? Możesz skontaktować się w następujący sposób:
1. mailowo: sekretariat@osrodekintra.pl
2. listownie: ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Dane, które przekażesz będziemy wykorzystywać (inaczej przetwarzać) aby:
1. zebrać niezbędne informacje do sprawdzenia czy kwalifikujesz się do udziału w wybranej superwizji;
2. realizacji wybranej superwizji, w tym kontaktu w związku z jej przeprowadzaniem;
3. wykonania obowiązków prawnych wynikających z Twojego udziału w superwizji;
4. wykonania obowiązków, które nakłada na nas umowa z Miastem Stołecznym Warszawa, które jest fundatorem superwziji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą przetwarzania są przepisy RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych. Dane będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów:
1. art. 6 ust. 1 lit. b dotyczy podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli to Ty żądasz ich podjęcia lub działania te są związane z wykonywaniem umowy – zapisując się na superwizję podejmujesz takie działania;
2. art. 6 ust. 1 lit. c dotyczy wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wynikające z prawa podatkowego, ustalenie Twojej tożsamości przed wykonaniem usługi;
3. art. 6 ust. 1 lit. f dotyczy uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dochodzenie ewentualnych roszczeń;

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych będą posiadały jedynie osoby upoważnione przez Administratora zgodnie z art. 29 RODO.
Należą do nich w szczególności podmioty współpracujące i świadczące usługi na naszą rzecz, w szczególności marketingowe, prawne, IT, badanie satysfakcji klienta.
Twoje dane przekażemy osobie prowadzącej superwizje oraz możemy przekazać grantodawcy w związku z rozliczeniem projektu. Ponadto dane będą przekazane do podmiotów świadczących usługi związane z kontaktowaniem się na odległość.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

Skąd pochodzą Twoje dane?

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, w chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www lub późniejszej aktualizacji oraz w związku z wykonywaniem superwizji.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych?

Świadcząc nasze usługi zachowujemy odpowiednie administracyjne, fizyczne i techniczne środki ochrony danych, w szczególności regularnie szkolimy personel, sprawdzamy działanie naszych systemów informatycznych i audytujemy procedury ochrony.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Imię, nazwisko, adres mail, telefon kontaktowy, nazwa i dane adresowe pracodawcy

Jakie są skutki braku podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi przeprowadzenie superwizji.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych przez Administratora nie będzie trwać dłużej niż jest to konieczne. Na przykład do rozpatrzenia Twojej reklamacji, lub tak długo jak jest to wymagane przez przepisy na przykład 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w przypadku danych na dokumentach księgowych. Dokonujemy przeglądu przydatności przetwarzanych danych nie rzadziej niż co 5 lat.

Jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz prawo do żądania od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Gdzie możesz złożyć skargę w przypadku naruszenia Twoich danych?

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy Twoje dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu i nie są profilowane.