Regulamin zapisów na treningi i warsztaty

Regulamin zapisów na treningi i warsztaty

Regulamin

Regulamin zapisów na treningi i warsztaty

 1. Zapisanie się na usługę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Zapisu na w/w usługę może dokonać jedynie osoba pełnoletnia.
 3. W przypadku usług skierowanych do dzieci i młodzieży zapisu w imieniu nieletniego Uczestnika dokonuje
  rodzic lub opiekun prawny.
 4. Zgłoszenie może zostać dokonane przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika np. w sytuacji zgłoszenia
  pracownika przez pracodawcę. W takiej sytuacji stroną odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu będzie zgłaszający (pracodawca).
 5. Zapisu na realizowane w Ośrodku Intra usługi można dokonać tylko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się ma stronie internetowej Ośrodka www.osrodekintra.pl
 6. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z rozpoczęciem procesu opłaty, która jest wnoszona poprzez system płatności PayU.
 7. Niedokonanie płatności spowoduje anulowanie zgłoszenia.
 8. Po dokonaniu wpłaty automatycznie zostanie wystawiana i wysłana elektronicznie faktura VAT, na dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Termin zapisu decyduje o kolejności na liście Uczestników.
 10. Rezygnacja z udziału w usłudze musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres sekretariat@osrodekintra.pl
 11. W przypadku rezygnacji z usługi Ośrodek Intra zwraca uczestnikowi wpłaconą kwotę (z zastrzeżeniem punktu 16 niniejszego regulaminu).
 12. Istnieje możliwość ponownego zapisania się na inny termin tej samej usługi (patrz punkt 5 niniejszego regulaminu). Dotyczy szkoleń realizowanych stacjonarnie oraz szkoleń online przeprowadzanych w małych grupach (do 14 osób).15. W przypadku usług realizowanych za pośrednictwem Internetu, Ośrodek Intra nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności w ich przebiegu leżące po stronie użytkownika.
 13. Rezygnacja z udziału w usłudze zgłoszona później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi skutkuje zatrzymaniem kwoty odpowiadającej 30% wartości brutto danej usługi tytułem odszkodowania
 14. Jeśli usługa nie będzie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie organizatora, Ośrodek Intra w ciągu 14 dni od planowanej daty realizacji usługi zwróci całą wpłaconą kwotę.
 15. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi jedynie po potwierdzeniu otrzymania korekty faktury wysłanej drogą elektryczną przez Ośrodek Intra
 16. W przypadku pytań wątpliwości prosimy o kontakt na adres sekretariat@osrodekintra.pl

Data utworzenia: 11.07.2013r., aktualizacje: 13.08 2015r., 24.09.2015r., 06.10.2017r., 26.10.2017r., 15.02.2018r., 28.02.2018r., 27.04.2018r., 06.06.2018