Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji projektu Psychoterapia humanistyczno - doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),zwanego dalej RODO, Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra  z siedzibą w Warszawie przy ul. Bajana 40, wpisana do KRS pod numerem 0000464733 informuje, że:

  1. Administratorem danych, w tym danych osobowych, pozyskanych w ramach realizacji projektu Psychoterapia humanistyczno – doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych jest Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra z siedzibą w Warszawie przy ul. Bajana 40 (adres dla korespondencji: 01-904 Warszawa, ul. Bajana 40; e-mail: biuro@stowarzyszenieintra.org.pl , tel. 22 892 00 66), reprezentowana przez zarząd w składzie Wojciech Jabłoński i Krzysztof Jedliński. .
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą i prawnie uzasadnione interesy administratora) wyłącznie dla celów realizacji zadania publicznego p.n. Zadanie 2.2. Narodowego Programu Zdrowia:Szkolenie grup zawodowych w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych. realizowanego przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra  na zasadzie umowy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii), zwanego dalej „zadaniem publicznym”.
  3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wiążących go umów bądź wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, w tym Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani w zakresie niezbędnym do rozliczenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w punkcie 2.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych przez okres 5 lat od ukończenia realizacji zadania publicznego określonego w ustępie 2.
  5. Osobie biorącej udział w rekrutacji projektu określonego w punkcie 2 przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu, przy czym wymienione prawo ulega ograniczeniom wynikającym z punktu poprzedniego.
  6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
  7. Administrator informuje, że nie przetwarza danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  8. Osobie biorącej udział w rekrutacji projektu określonego w punkcie 2 przysługuje w zakresie ochrony danych osobowych prawo wniesienia skargi na działania Administratora danych do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
X