Certyfikaty superwizorskie

O przyznanie certyfikatu superwizora PTIPDiES SI mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe warunki:

 • Posiadanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI
 • 5 lat praktyki w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej
 • Przedstawienie opinii trzech superwizorów PTIPDiES SI
 • Przedstawienie opinii superwizantów (trzech superwizantów superwizji indywidualnej, i dwóch superwizantów superwizji grupowej)
 • Procedura przyznawania certyfikatu składa się z dwóch etapów.
  • W pierwszym etapie kandydat składa wniosek, który zostanie poddany wstępnej formalnej ocenie przez Komisję certyfikacyjną.
  • W drugim etapie komisja może poprosić na rozmowę lub nadać certyfikat w oparciu informacje zawarte we wniosku i opinie superwizorów i superwizantów.

Superwizor w procesie certyfikacji

Osoby, które nie mają wystarczającej praktyki aby ubiegać się o certyfikat superwizora mogą otworzyć trwającą pięć lat ścieżkę superwizora w procesie certyfikacji.

Kandydat na superwizora musi spełnić następujące warunki:

 • posiadanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI
 • posiadane przynajmniej dziesięcioletniej praktyki terapeutycznej, liczonej od uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii

Kandydat składa wniosek i wnosi opłatę  o otwarcie trwającej pięć lat ścieżki superwizorskiej do Komisji certyfikacyjnej. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Komisja certyfikacyjna decyduje o przyznaniu tytułu SUPERWIZORA W PROCESIE CERTYFIKACJI  uprawniającego do samodzielnego prowadzenia superwizji. Superwizja prowadzona przez takiego superwizora będzie uznawana przez komisję w przypadku kandydatów na psychoterapeutów.

Po otwarciu ścieżki superwizorskiej superwizor w procesie jest zobowiązany do:

 • prowadzenie w tym czasie systematycznie minimum trzech procesów superwizji indywidualnej i grupy superwizyjnej (trwającej ok. 50 godz.)
 • udział w szkoleniu dla superwizorów (seminarium superwizyjne w wymiarze 100 godzin)  organizowanym przez PTIPDiES SI wraz z Ośrodkiem Intra.

Po okresie pięciu lat od otwarcie ścieżki superwizora w procesie i wypełnieniu wszystkich wymagań, kandydat składa wniosek i wnosi opłatę za przyznanie certyfikatu superwizora.

 • Do wniosku należy dołączyć:
  • Przedstawienie opinii trzech superwizorów PTIPDiES SI
  • Przedstawienie opinii superwizantów (trzech superwizantów superwizji indywidualnej, i dwóch superwizantów superwizji grupowej)
  • Zaświadczenie ukończenia seminarium superwizyjnego.

Warunkiem ubiegania się o certyfikat jest członkostwo w PTIPDiES SI oraz opłacenie wszystkich należnych składek.

 • Opłata za każdą procedurę rozpatrywania wniosków jest ogłaszana uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i aktualnie wynosi:
  • 1100 zł
  • Opłata wnoszona jest przed przesłaniem do komisji wniosku.
  • Opłaty należy wnieść na konto Stowarzyszenia: Santander Bank 30 1910 1048 2787 0074 1331 0001
 • Opłata za seminarium superwizorskie jest ustalana na zasadach rynkowych wspólnie przez Ośrodek Intra i PTPDiES SI.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO SUPERWIZORA PTIPDIES SI

 • Kandydat dostarcza wymagane dokumenty mailowo (m.heigelmann@osrodekintra.pl) bądź osobiście lub tradycyjną drogą pocztowa do siedziby Stowarzyszenia (01-904 Warszawa, ul. Bajana 40)
 • Wnosi obowiązującą opłatę w wysokości 1100 zł (opłata jest ustalana rokrocznie przez Zarząd Stowarzyszenia, jej wysokość może ulec zmianie)
 • Komisja certyfikacyjna zapoznaje się dokumentami przesłanymi przez kandydata. Komisja może nadać certyfikat w oparciu informacje zawarte we wniosku i opiniach superwizorów i superwizantów.
 • W przypadku wątpliwości co do kwalifikacji kandydata Komisja może poprosić o dostarczenie nagrania audio przeprowadzonej przez niego superwizji indywidualnej i poprosić o rozmowę z kandydatem.
X