Certyfikaty psychoterapeutyczne

 

Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra uzyskało możliwość przyznawania certyfikatów superwizorskich i psychoterapeutycznych w związku z uznaniem Stowarzyszenia przez europejskie Stowarzyszenie PCE jako organizację uprawnioną do całościowego szkolenia psychoterapeutów w podejściu doświadczeniowym.

 

REGULAMIN CERTYFIKOWANIA PSYCHOTERAPEUTY POLSKIEGO TOWARZYSTWA INTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII DOŚWIADCZENIOWEJ I EDUKACJI SPOŁECZNEJ STOWARZYSZENIE INTRA (PTIPDiES SI)

 

Procedura przyznawania certyfikatów psychoterapeutycznych przebiega w dwóch etapach. Pierwszym jest zapoznanie się z dokumentami przesłanymi przez kandydata do Komisji Certyfikacyjnej. Drugim jest egzamin odbywany przed Komisją Egzaminacyjną.

O certyfikat psychoterapeuty mogą ubiegać się jedynie osoby będące członkami PTIPDiES Stowarzyszenie Intra (dołącz do Stowarzyszenia Intra).

 

WARUNKI WSTĘPNE

 

1. Psychoterapeuta – kandydat, który ukończył szkołę Psychoterapii Ośrodka Intra

O przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe warunki:

 • Posiadanie dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii Ośrodka Intra.
 • Prowadzenie aktualnie 10 pacjentów w psychoterapii indywidulanej.
 • Praktyka psychoterapeutyczna - 5 lat praktyki, liczonej od ukończenia Szkoły Psychoterapii.
 • Odbycie superwizji u dwóch superwizorów:
  • superwizja indywidualna prowadzona przez superwizora (również superwizora w procesie certyfikacji) PTIPDiES SI w liczbie co najmniej 30 godzin
  • 15 godzin superwizji indywidualnej lub 50 godzin superwizji grupowej może odbywać się u superwizora spoza PTIPDiES SI pracującego w nurcie humanistycznym, zaakceptowanego przez  komisję certyfikacyjną PTIPDiES SI
 • Pisemne opinie tych superwizorów:

 

2. Psychoterapeuta – kandydat, który ukończył inną Szkołę Psychoterapii niż Szkoła Ośrodka Intra lub też nie ukończył żadnej szkoły, ale ma wystarczające duże doświadczenie zawodowe

O przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe warunki:

 • Posiadanie dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii.
 • Prowadzenie aktualnie 10 pacjentów w psychoterapii indywidulanej.
 • Praktyka psychoterapeutyczna – 5 lat praktyki liczonej od ukończenia Szkoły Psychoterapii i psychoterapeuci z wieloletnim, uznanym przez Komisję dorobkiem.
  • Superwizja indywidualna prowadzona przez superwizora (również superwizora w procesie certyfikacji) PTIPDiES SI w liczbie co najmniej 30 godzin.
  • 15 godzin superwizji indywidualnej lub 50 godzin superwizji grupowej może odbywać się u superwizora spoza PTIPDiES SI pracującego w nurcie humanistycznym, zaakceptowanego przez komisję certyfikacyjną PTIPDiES SI.
 •  Pisemne opinie tych superwizorów:

 

Kandydat składa wniosek, który zostanie poddany wstępnej formalnej ocenie przez Komisję Certyfikacyjną, która kwalifikuje kandydata do egzaminu.

 

EGZAMIN

 

Przystąpienie do egzaminu:

 • Kandydat przedstawia opis przypadku oraz nagraną z opisywanym klientem sesję psychoterapeutyczną prowadzoną w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym.
 • Egzamin polega na rozmowie o opisanym przypadku przeprowadzonego procesu psychoterapeutycznego i przedstawianym nagraniu.

Schemat opisu przypadku:

 • Opis historii życia klienta.
 • Analiza mechanizmów zaburzenia w ujęciu doświadczeniowym.
 • Analiza powstania zaburzenia w ujęciu doświadczeniowym.
 • Wynikający z powyższego plan psychoterapii i opis celów psychoterapeutycznych.
 • Refleksja na temat przebiegu procesu psychoterapii.
 • Znacząca zmiana w kliencie.
 • Znaczące doświadczenie w relacji z psychoterapeutą.
 • Znaczące procesy u psychoterapeuty.
 • Opis efektów przeprowadzonego procesu psychoterapii.

Przebieg egzaminu:

 • Rozmowa z Komisją Egzaminacyjną trwa ok. 45 min.
 • Kandydat jest oceniany w formule 0-1.
 • Wynik egzaminu, opisany w protokole egzaminacyjnym, zostaje przekazany Komisji Certyfikacyjnej, która przy pozytywnym wyniku egzaminu, nadaje certyfikat psychoterapeuty.
 • Kandydat, który nie zdał egzaminu może ponownie przystąpić do niego, nie wcześniej niż za pół roku, chyba że Komisja egzaminacyjna zaleci inaczej.
 • Do kolejnego egzaminu prosimy o przedstawienie nagrania sesji i opisu innego pacjenta niż poprzednio.
 • Aby ponownie przystąpić do egzaminu prosimy o złożenie „Wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu” oraz wniesienie obowiązującej opłaty.

Procedura odwoławcza:

 • Kandydat może odwołać się od decyzji Komisji Egzaminacyjnej do Komisji Certyfikacyjnej lub w kolejnym kroku do Zarządu Stowarzyszenia Intra.
 • Odwołanie powinno mieć formę pisemną (może być e-mail) wysłany na adres stowarzyszenia.
 • Komisja Certyfikacyjna bądź Zarząd stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w trybie zwykłym (w ustalonych terminach obrad).

 

FORMALNOŚCI I OPŁATY

Kandydat dostarcza wymagane dokumenty mailowo (biuro@stowarzyszenieintra.org.pl), osobiście lub tradycyjną drogą pocztową do siedziby Stowarzyszenia (01-904 Warszawa, ul. Bajana 40).

Wymagane dokumenty:

Obecna opłata jest obowiązująca do 30.04.2021 r. Po tym terminie nastąpi zmiana regulaminu oraz wysokości opłaty. 

Opłata wnoszona jest przelewem na konto stowarzyszenia (30 1910 1048 2787 0074 1331 0001) w dwóch częściach:

 • I po złożeniu wniosku  - 300 zł
 • II po zakwalifikowaniu do egzaminu- 1500 zł

Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (w trakcie ustalania).

 

KOMISJE

 

KOMISJA CERTYFIKACYJNA

Komisja Certyfikująca powoływana jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Intra.

Zadania Komisji Certyfikacyjnej:

 • Opracowanie formuły egzaminu.
 • Powołanie Komisji Egzaminacyjnej.
 • Wyznaczenie terminu egzaminu.
 • Sprawdzenie wniosków pod względem formalnym.
 • Ostateczne zatwierdzenie kandydatury i nadanie certyfikatu.
 • Ustalanie „Regulaminu certyfikowania psychoterapeutów i superwizorów”.
 • Przedłużane ważności certyfikatów psychoterapeutycznych i superwizorskich.

Kadencja Komisji Certyfikacyjnej trwa dwa lata.

Komisja Certyfikująca składająca się z 3 - 5 osób (wyłącznie certyfikowanych superwizorów PTIPDiES SI).

W latach 2018 - 2020 w skład Komisji Certyfikującej wchodzą:

 • Monika Sowicka - przewodnicząca
 • Maria Fijewska
 • Lidia Mieścicka
 • Krzysztof Jedliński
 • Piotr Fijewski
 • Sylwia Żyła - Sekretarz Komisji

Komisja obraduje trzy razy do roku:

 • Sesja jesienna (październik/listopad) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 20 października.
 • Sesja zimowa (luty/marzec) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 20 lutego.
 • Sesja letnia (czerwiec/lipiec) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 10 czerwca.

 

KOMISJA EGAZMINACYJNA

 • Komisję Egzaminacyjną powoływana jest przed każdym egzaminem przez Komisję Certyfikacyjną.
 • Komisja liczy nie mniej niż 3 osoby.
 • Komisję Egzaminacyjną tworzą superwizorzy PTIPDiES Stowarzyszenie Intra (również superwizorzy w procesie certyfikacji) lub superwizorzy innych podejść doświadczeniowych uznanych przez Komisję Certyfikacyjną.
 • Osoby egzaminujące nie mogą być zaangażowane bezpośrednio w proces kształcenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Intra.
 • Osoby egzaminujące nie mogą być bezpośrednio zaangażowane w proces dydaktyczny i superwizyjny kandydata.

 

CERTYFIKATY

 

 • Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty PTPDiES SI istnieje możliwość ubiegania się o wpisanie na listę psychoterapeutów/superwizorów PCE Europe (Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling) członka European Association for Psychotherapy (EAP) i European Association for Counselling (EAC) będących częścią World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC).
 • Certyfikat psychoterapeuty nadawany jest na okres 7 lat. Po tym czasie certyfikowani psychoterapeuci składają wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu.
 • Nieprzedłużenie ważności certyfikatu skutkuje wykreśleniem z listy certyfikowanych psychoterapeutów PTIPDiES Stowarzyszanie Intra.
 • Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu Intra skutkuje odebraniem certyfikatu i skreśleniem z listy certyfikowanych psychoterapeutów PTIPDiES Stowarzyszanie Intra.

 

X