Regulamin

 1. Zapisanie się na usługę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenie może zostać dokonane przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika w sytuacji zgłoszenia pracownika przez pracodawcę. W takiej sytuacji stroną odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu będzie zgłaszający (pracodawca).
 3. Pracodawca może zgłosić maksymalnie 3 osoby na usługę dostępną w danym terminie.
 4. Zapisu na realizowane w Ośrodku Intra usługi można dokonać tylko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Ośrodka osrodekintra.pl
 5. Zgłaszający otrzyma zamówienie lub fakturę, na podstawie której dokona płatności przelewem na wskazany numer konta bankowego Ośrodka.
 6. Standardowy termin płatność za zgłoszonego Uczestnika wynosi 14 dni od daty zgłoszenia.
 7. Termin zapisu decyduje o kolejności na liście Uczestników.
 8. W przypadku wyczerpania miejsc, Pracodawca może zapisać Uczestnika na listę rezerwową poprzez wypełnienie formularza „Lista rezerwowa” dostępnego na stronie Ośrodka.
 9. W przypadku zwolnienia się miejsc, Ośrodek kontaktuje się z Uczestnikiem lub z Pracodawcą z informacją o możliwości zapisania się.
 10. Rezygnacja z udziału w usłudze musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres m.trzpil@osrodekintra.pl
 11. W przypadku rezygnacji z usługi Ośrodek Intra zwraca Zgłaszającemu wpłaconą kwotę (z zastrzeżeniem punktu 15 niniejszego regulaminu).
 12. Istnieje możliwość ponownego zapisania się na inny termin tej samej usługi. Dotyczy szkoleń realizowanych stacjonarnie oraz szkoleń online przeprowadzanych w małych grupach (do 14 osób).
 13. Nie ma możliwości rezygnacji, a tym samym zwrotu wpłaconej kwoty, w przypadku krótkich webinarów (do 1h) gdyż Uczestnik zapisując się otrzymuje automatycznie dostęp do szkolenia.
 14. W przypadku usług realizowanych za pośrednictwem Internetu, Ośrodek Intra nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności w ich przebiegu leżące po stronie użytkownika.
 15. Rezygnacja z udziału w usłudze zgłoszona później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi skutkuje zatrzymaniem kwoty odpowiadającej 30% wartości brutto danej usługi tytułem odszkodowania (za wyjątkiem punktu 16 niniejszego regulaminu).
 16. Jeśli usługa nie będzie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie organizatora, Ośrodek Intra w ciągu 14 dni od planowanej daty realizacji usługi zwróci całą wpłaconą kwotę.

 

Data utworzenia: 11.07.2013r., aktualizacje: 13.08 2015r., 24.09.2015r., 06.10.2017r., 26.10.2017r., 15.02.2018r., 28.02.2018r., 27.04.2018r., 06.06.2018r., 10.10.2018r, 25.06.2019r., 01.07.202r.

X