Klauzula informacyjna w związku z świadczeniem usług psychoterapeutycznych i psychiatrycznych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra Sp. j, z siedzibą w Warszawie (01-904) przy ul. Bajana.

W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail:sekretariat@osrodekintra.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług psychoterapeutycznych i psychiatrycznych świadczonych przez Administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy jeśli podjęcia tych działań żąda osoba której dane dotyczą oraz do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i przepisów regulujących działanie placówek medycznych i tworzenie oraz przechowywanie dokumentacji medycznej, osób której dane dotyczą.

Pana/Pani dane wrażliwe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, czyli w szczególności celu zapewnienia opieki zdrowotnej i dokonania diagnozy medycznej. W wyżej wskazanych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Oprócz wskazanych powyżej danych Administrator danych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h przetwarza również Pani / Pana dane wrażliwe w szczególności w zakresie danych dotyczących zdrowia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.

Dane osobowe będą udostępnianie współpracującym z Administratorem terapeutom oraz podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich prze
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach prawa. W stosunku do dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie to 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu w przypadku dokumentacji medycznej oraz w stosunku do dokumentów księgowych będzie to 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono dokument księgowy – w przypadku prawa podatkowego. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X