Etapy szkolenia EFT dla Par

Terapia Skoncentrowana na Emocjach - dla Par

EFT dla Par uznaje emocjonalną regulację za podstawową siłę, na której opiera się interakcja w parze. Zakładając, że emocje są główną motywacją łączenia się w pary, praca w oparciu o EFT dla Par łączy systemowe i doświadczeniowe narzędzia i koncepcje. Terapeuci pracujący z parą stosujący EFT pomagają w regulacji afektu w związku, zaczynając od przekształcenia negatywnego cyklu relacyjnego w pozytywny, poprzez wzmocnienie u partnerów umiejętności ukojenia siebie i drugiego. Problematyczne interakcyjne są przekształcane dzięki docieraniu, każdego z partnerów, do własnych wrażliwych emocji w obecności drugiego. Zachęcając parę do skupienia się na specyfice tego, co dzieje się między nimi, terapeuta pomaga partnerom zmniejszyć skłonność do wzajemnego obwiniania się za trudności w ich relacji. Do zmiany może dojść wtedy, gdy partnerzy są gotowi przyjąć i docenić swoje pierwotne doświadczenia emocjonalne, wzajemnie się wspierając. Uzdrowienie i ponowna bliskość przychodzi przez dzielenie się i kojenie u każdego z partnerów pierwotnych zranionych emocji. Do tego potrzebna jest praca nad zranieniami więzi i tożsamości, która prowadzi do uzdrowienia przez przeformułowanie podstawowych ran emocjonalnych. Natomiast wzmocnienie zdolności obu stron do samoukojenia zmniejsza oczekiwania partnera, postrzeganego dotychczas jako jedynego źródła regulacji emocji. W ten sposób wzajemna relacja pary zostaje wzmocniona; zmniejsza się niepokój a wzrasta poczucie więzi i bliskości (Goldman i Wise, 2018).

EFT- Par składa się z pięciu etapów. Początkowy etap to docenienie i tworzenie sojuszu. Po nim następują kolejne etapy zatrzymania negatywnego cyklu interakcyjnego i przeformułowanie podstawowych emocji i potrzeb. Przesunięcie do przodu ( czyli zmiana) pojawia się między etapem drugim a trzecim , kiedy uwaga przenosi się z poziomu interakcyjnego na poziom intrapsychiczny. Na tym trzecim etapie pogłębiają się podstawowe emocje i potrzeby a partnerzy mówią o swoich pierwotnych zranieniach. W czwartym etapie terapia powraca do interakcji, ponieważ wzorce są przeformułowywane przez partnerów umiejących już przyjąć , potwierdzić i uznać swoje wzajemnie podstawowe słabości. Jest to moment w którym dochodzi do ponownego zbliżenia. Urazy emocjonalne związane z przywiązaniem i tożsamością, na tym etapie są wyrażane i przekształcane. Tutaj również może nastąpić samo-uzdrowienie. Ostatnią fazą jest konsolidacja i integracja zmian jakie się dokonały w procesie terapii (Greenberg i Goldman, 2008).

Struktura programu

Poziom podstawowy A -  3 Moduły po 4 dni.

Moduł Pierwszy w ramach poziomu A – Przegląd ogólny; Prezentacja 5 etapów; różnicowanie przywiązania i tożsamości; samoukojenie i ukojenie partnera; przebaczenie zdrady.

Moduł Drugi w ramach poziomu A - Dokładniej o etapie 1 - 3.

  • Etap 1 - Uznanie i budowanie sojuszu. Identyfikacja cyklu.
  • Etap 2  - Różnicowanie cykli: cykl przebudowywania w kategoriach podstawowych emocji. Badanie historycznych początków emocji nieadaptacyjnych i przeformułowania w kategoriach cyklu.
  • Etap 3  - Badanie emocji i zachęcanie do ekspresji.Praca nad dominacją/tożsamością. Praca nad konkretnymi emocjami: strach i smutek. Samoukojenie. Superwizja.

Moduł Trzeci w ramach poziomu A– Bardziej szczegółowe informacje na temat etapów 4 (interakcja restrukturyzacyjna) i 5 (konsolidacja i integracja); Praca nad zdradą i przebaczeniem. Praca nad konkretnymi emocjami: wstyd i gniew. Superwizja.

Po trzech cyklach warsztatów, z Prof. Rhondą Goldman, które będą miały miejsce w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra (I spotkanie 11-14 grudnia 2019), zostanie rozpoczęty proces superwizji grupowej, który należy dokończyć indywidualnymi superwizjami .

Proces superwizyjny powinien zatem być uzupełniony przez superwizję indywidualną z superwizorami z zagranicy, dopóki nie będzie superwizorów EFT par w Polsce.

X