ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Studium Pomocy Psychologicznej jest oparte na 3 filarach:

 • pracy nad rozwojem osobistym uczestników,
 • edukacji w formie warsztatowej w zakresie pomocy psychologicznej,
 • pracy superwizyjnej, czyli takiej, która pozwala się przyjrzeć własnej praktyce uczestników w zakresie pomocy psychologicznej, by lepiej rozumieć klienta i siebie oraz doskonalić swój warsztat zawodowy i czynić bardziej konstruktywnym proces wspomagania i  pomoc.

Merytoryczne podstawy programowe Studium zostały oparte na filozofii i narzędziach podejścia humanistycznego w pomaganiu.

Praca nad rozwojem własnym to podstawowe zadanie osoby pracującej z ludźmi w obszarze pomagania. W naszym kursie stawiamy sobie za cel poszerzanie świadomości siebie uczestników, poznawanie własnych mocnych i słabych stron oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Praca superwizyjna prowadzona będzie w formie pracy indywidualnej na tle grupy, bazującej również na informacji zwrotnej i wymianie doświadczeń. Może ona dotyczyć każdego bieżącego działania uczestników w ich działalności zawodowej lub społecznej związanego z pomaganiem lub wspieraniem. Uwaga: w sytuacji, gdy któryś z uczestników Kursu nie będzie miał możliwości praktykowania pomocy psychologicznej, pracownicy Ośrodka Intra mogą pomóc w znalezieniu miejsca do pracy indywidualnej.

Doświadczaniu siebie i pracy superwizyjnej towarzyszyć będą regularnie organizowane warsztaty kształcące Uczestników Studium w zakresie umiejętności interpersonalnych.

W Studium Pomocy Psychologicznej będziemy koncentrować się na następujących obszarach rozwijających i kształcących uczestników:

 • empatia i kontakt psychologiczny
 • komunikacja i asertywność służące pomaganiu
 • prowadzenie dialogu nastawionego na pomoc w rozwiązaniu problemu, prowadzenie rozmowy psychologicznej jako wsparcia
 • używanie umiejętności psychologicznych w pracy z podopiecznym/klientem
  bez konieczności bycia dyplomowanym psychologiem
 • udzielanie wsparcia osobom cierpiącym (z powodów nie psychologicznych)
 • prowadzenie rozmowy coachingowej
 • prowadzenie grupy (podstawy warsztatu facylitatora, moderatora, trenera)
 • tworzenie i prowadzenie grup wsparcia (różne populacje).
 • etyka pomagania i wspierania psychologicznego
 • samorozwój, doskonalenie siebie i swoich zasobów, metody pracy nad sobą i dbałość o siebie jako osoby pomagającej, by będąc efektywnym w pracy z drugim człowiekiem nie wypalać się.
X