PODYPLOMOWE STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

PODYPLOMOWE STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Studium psychoterapii

PODYPLOMOWE STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

To nowoczesny program kształcenia, oparty na współczesnej psychologicznej wiedzy naukowej, przygotowujący psychoterapeutów do pracy z dziećmi i nastolatkami, a także do budowania współpracującej relacji z ich rodzicami (opiekunami). Program integruje podejścia humanistyczno-doświadczeniowe, poznawczo-behawioralne oraz systemowe.

Do ważnych założeń Studium należą:

 • Podmiotowe traktowanie dziecka/nastolatka oraz jego opiekunów.
 • Nastawienie na jak najlepsze zrozumienie istoty trudności klienta, a także na uwzględnienie i rozwijanie zasobów jakimi nasz klient dysponuje.
 • Planowanie interwencji terapeutycznej w oparciu o współczesną psychologiczną wiedzę naukową, na podstawie rozpoznanych mechanizmów trudności klienta oraz jego szeroko rozumianych zasobów.
 • Ciągły rozwój zawodowy i osobisty terapeuty – jego autentyczność, obecność i otwartość na doświadczanie – własne oraz przebiegające po stronie partnera interakcji.

Powyższe założenia realizowane są w toku zajęć superwizyjnych oraz teoretyczno-warsztatowych. Praca własna – poddawanie refleksji własnej praktyki, a także własnych procesów przetwarzania doświadczenia, stanowi ważną część programu Studium. Tym samym, współczesna wiedza jest w ramach programu narzędziem realizacji ciągle aktualnej myśli Janusza Korczaka: „Bądź sobą, — szukaj własnej drogi. — Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. — Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. — Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

Ukończenie szkolenia pozwala (po spełnieniu pozostałych wymogów) na staranie się o uznanie dorobku zawodowego w dziedzinie ochrony zdrowia- psychoterapeuta dzieci i młodzieży.

 • Trwa rekrutacja do I edycji Podyplomowego Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
  Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.  Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2023.
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: d.ziolkowska@osrodekintra.pl, tel.: 577 092 555

Szkolenie ma charakter podyplomowy, mogą wziąć w nim udział osoby, które ukończyły 2 lata szkolenia w obszarze psychoterapii.

REKRUTACJA DO STUDIUM ODBYWA SIĘ W TRZECH ETAPACH:
 • Rozpatrywanie ankiet zgłoszeniowych
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2023 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne
  Osoby, których zgłoszenie przejdzie pomyślą weryfikację zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy są płatne, cena rozmowy wynosi 150 zł.
 • Ogłoszenie wyników
  Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 22 maja 2023 r.  O wynikach rekrutacji zostaną poinformowani wszyscy zgłaszający się, zarówno osoby, które zakwalifikowały się do Studium, jaki i te, które nie przeszły kwalifikacji.

OPŁATY

 • Rozmowa kwalifikacyjna- 150 zł.
 • Koszt całego szkolenia – 34 000 zł (w tym 23 % VAT). Wpisowe 8 800 zł, reszta kwoty płatna w 21 ratach po 1200 zł.
 • Koszt całego szkolenia dla absolwentów Szkoły Psychoterapii Intra – 32 300 zł (w tym 23 % VAT). Wpisowe 7 100 zł, reszta płatna w 21 ratach po 1200 zł.
 • Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.

Szkolenie trwa dwa lata i obejmuje 391 godzin zegarowych.

I rok 194 godziny zegarowe – 147 godzin zajęć warsztatowych (w tym 66 godzin superwizji grupowej)  i 47 godzin wykładów

II rok 197 godzin zegarowych – 139 godzin zajęć warsztatowych (w tym 72 godziny superwizji grupowej)  i 58 godzin wykładów

Zajęcia będą się odbywać w weekendy – w piątki od godziny 15:00 i w soboty od godziny 9:00. Część zjazdów obejmuje także niedzielę.

Ukończenie Podyplomowego Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży i spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań kończy się zaliczeniem i uzyskaniem dyplomu.

Ukończenie Podyplomowego Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży będzie dawało możliwość ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.
Komisja Certyfikatów PTIPDiES Stowarzyszenie Intra podejmuje prace nad szczegółowymi regulacjami dotyczącymi takiego certyfikatu.

Szkolenie w ramach Podyplomowego Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży może zostać wliczone do wymaganej w procedurze certyfikacji puli min. 1200 godzin szkolenia psychoterapeutycznego.

Więcej informacji o warunkach, na jakich można ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra, można znaleźć tutaj: https://stowarzyszenieintra.org.pl/certyfikaty-psychoterapeutyczne/

 

WARUNKI ZALICZENIA STUDIUM:
 1. Zaliczanie szkolenia podzielone jest na 2 etapy (etap odpowiada rokowi akademickiemu).
 • W trakcie każdego etapu następuje weryfikacja wiedzy teoretycznej (sprawdziany, testy). Po każdym etapie odbywa się rozmowa z opiekunem grupy, który dokonuje zaliczenia.
 • Przy dopuszczeniu do dalszego etapu szkolenia brana jest również pod uwagę aktualna sytuacja psychologiczna uczestnika oraz jego motywacja i kwalifikacje etyczne.
 • Na każdym etapie szkolenia Rada Szkoleń Psychoterapeutycznych ma prawo do decyzji w sprawie uczestnictwa studenta w Studium, biorąc pod uwagę kryteria etyczne, osobowościowe, merytoryczne i formalne.
 1. Na zaliczenie końcowe składa się:
 • zaliczenie wszystkich dotychczasowych etapów szkolenia,
 • opisanie i prezentacja prowadzonego w trakcie trwania szkolenia przypadku,
 • podsumowująca rozmowa z opiekunem grupy.
 1. Decyzję o przyznaniu absolwentowi Dyplomu Ukończenia Studium podejmuje Rada Szkoleń Psychoterapeutycznych biorąc pod uwagę:
 • zrealizowanie pełnego programu Studium,
 • poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
 • odbycie terapii własnej,
 • kwalifikacje etyczne absolwenta.

Aby otrzymać dyplom ukończenia Studium należy także odbyć:

 • minimum 120 godzin stażu klinicznego w placówce, której pacjentami są osoby w wieku rozwojowym z różnymi rozpoznaniami (w tym m.in. osoby chore na schizofrenię lub pokrewne schorzenia, a także osoby z zaburzeniami rozwojowymi), a pracownikami lub współpracownikami są osoby różnych profesji związanych z pomocą psychologiczną i lecznictwem psychiatrycznym (konieczna jest możliwość stałego kontaktu zawodowego z psychiatrą).
 • minimum 250 godzin psychoterapii i doświadczeń osobistych, w tym 60 godzin indywidualnej terapii własnej w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym (może to być terapia ukończona przed rozpoczęciem szkolenia w ramach Podyplomowego Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Intra).

W ramach doświadczeń osobistych można zaliczyć grupowe doświadczenia osobiste (odbywane podczas szkolenia w ramach Studium lub ukończone przed podjęciem tego szkolenia), takie, jak: trening interpersonalny, trening terapeutyczny, trening asertywności, trening asertywności symbolicznej, psychoterapia grupowa, focusing, praca z ciałem lub inne formy rozwoju osobistego (nie podlegają zaliczeniu warsztaty o charakterze szkoleniowym, nawet jeśli obecny w nich jest element doświadczenia osobistego).

Sytuacje wątpliwe i niejasne rozstrzyga opiekun grupy.

INFORMACJE NA TEMAT STAŻU

Uczestników Studium obowiązuje 120 godzin stażu klinicznego, podczas którego mają poznawać pracę psychiatrycznego zespołu terapeutycznego zajmującego się pacjentami w wieku rozwojowym z różnymi rozpoznaniami (w tym m.in. osobami, u których zdiagnozowano schizofrenię lub pokrewne schorzenia oraz zaburzenia rozwojowe).
Staż powinien odbywać się w oddziale psychiatrycznym całodobowym, ewentualnie w oddziale dziennym lub w poradni zdrowia psychicznego. Zalecane jest, aby dwa tygodnie stażu odbywało się w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Podczas stażu uczestnicy powinni nawiązywać kontakty terapeutyczne z pacjentami i uczyć się współpracy ze specjalistami lecznictwa psychiatrycznego.
Staże muszą odbywać się w placówkach leczniczych, w których pracuje lekarz psychiatra lub jest stale dostępny dla pacjentów i terapeutów. Ważne jest, by podczas stażu uczestnik konsultował się z psychiatrą.

 • Podczas I roku uczestnik  powinien od drugiego semestru mieć co najmniej jednego pacjenta w wieku rozwojowym w terapii, a na II roku Uczestnik powinien od początku roku prowadzić co najmniej trzech pacjentów w wieku rozwojowym.
 • Opis przypadku jest niezależny od stażu klinicznego, choć może się częściowo lub całkowicie w nim zawierać. Sesje psychoterapeutyczne mogą się odbywać nie tylko w placówkach lecznictwa psychiatrycznego, ale też i w innych, np. w domach środowiskowych, przychodniach rodzinnych i wychowawczych, gabinetach prywatnych itp.
 • Pacjent w wieku rozwojowym, który będzie opisywany na zaliczenie Studium, powinien odbyć ze studentem co najmniej 15 godz. sesji terapeutycznych. Spotkania powinny się odbywać zasadniczo co tydzień (chyba, że wzgląd terapeutyczny nakazuje okresowe rozrzedzenie spotkań, jest przerwa wakacyjna, itp.).
 • Staż kliniczny i opisy przypadków dotyczą  pracy z osobami w wieku rozwojowym.

 

 

Cele szkoły

 • Przygotowanie uczestników szkoły do terapeutycznej pracy z klientami w wieku rozwojowym oraz ich opiekunami.
 • Zapewnienie uczestnikom warunków do rozwoju kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesu diagnozy wstępnej, a także do formułowania i wdrażania planu interwencji terapeutycznych w sposób zgodny ze współczesną psychologiczną wiedzą naukową.
 • Zaoferowanie uczestnikom warunków do rozwoju osobistego i zawodowego, wynikającego z twórczej, indywidualnej i zespołowej refleksji nad własną praktyką terapeutyczną.

RAMOWY PROGRAM

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczno-warsztatowe

1. Podejście integracyjne w diagnozie i psychoterapii klientów w wieku rozwojowym

 • Współczesna psychologiczna wiedza naukowa o mechanizmach powstawania i utrzymywania się zaburzeń funkcjonowania.
 • Wykorzystanie dorobku podejść: humanistyczno-doświadczeniowego, poznawczo-behawioralnego, systemowego oraz psychodynamicznego w procesie diagnozy i psychoterapii klientów w wieku rozwojowym.

2. Proces diagnozy wstępnej jako narzędzie formułowania optymalnych rekomendacji

 • Prowadzenie wywiadu i obserwacji z uwzględnieniem systemów, w jakich funkcjonuje klient.
 • Wybrane standardowe narzędzia diagnostyczne – ich znaczenie dla trafności diagnozy i ich ograniczenia.
 • Praca z klientami w wieku rozwojowym jako praca w interdyscyplinarnym zespole specjalistów.
 • Formułowanie i dyskutowanie informacji zwrotnej. Znaczenie podmiotowego traktowania wszystkich uczestników procesu diagnozy.

3. Zmiana w procesie psychoterapii

 • Budowanie sojuszu i współpracującej relacji z opiekunami klienta w wieku rozwojowym.
 • Dostosowywanie warunków środowiskowych do specyficznych potrzeb dziecka / nastolatka i znaczenie tego procesu dla funkcjonowania dziecka / nastolatka.
 • Cele oddziaływań terapeutycznych w odniesieniu do obszaru self (tożsamość i samoukierunkowanie).
 • Cele oddziaływań terapeutycznych w odniesieniu do obszaru interpersonalnego (empatia i intymność).
 • Momenty kryzysowe w pracy z klientami w wieku rozwojowym.
 • Ewaluacja procesu zmiany w psychoterapii i znaczenie tego procesu dla skuteczności interwencji.
 • Interwencje terapeutyczne jako budowanie optymalnych warunków dla uczenia się adaptacyjnych strategii samoregulacji.

4. Zróżnicowane trajektorie procesów rozwoju. Psychopatologia rozwojowa. Integrowanie współczesnych metod pracy terapeutycznej.

 • Współczesne modele rozumienia neuroróżnorodności.
 • Dysregulacja emocji u pacjentów w wieku rozwojowym – przejawy, konceptualizacja i leczenie.
 • Zaburzenia odżywiania w okresie rozwojowym przez pryzmat trudności w regulacji emocji.
 • Zaburzenia lękowe i związane ze stresem – formułowanie i wdrażanie planu interwencji.
 • Zaburzenia afektywne u pacjentów w wieku rozwojowym.
 • Współczesne rozumienie psychoz.

Superwizja

Superwizja realizowana jest w formie grupowej – uczestnik poddaje superwizji aktualny materiał swojej pracy z klientami w wieku rozwojowym oraz ich opiekunami.

Staże

W trakcie dwóch lat nauki uczestnicy odbywają co najmniej 120 godzinny staż w ośrodkach, w których prowadzona jest psychoterapia pacjentów w wieku rozwojowym.