Regulamin zapisów na treningi i warsztaty

1. Zapisanie się na usługę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

2. Zapisu na w/w usługę może dokonać jedynie osoba pełnoletnia.

3. W przypadku usług skierowanych do dzieci i młodzieży zapisu w imieniu nieletniego Uczestnika dokonuje
rodzic lub opiekun prawny.

4. Zgłoszenie może zostać dokonane przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika np. w sytuacji zgłoszenia
pracownika przez pracodawcę. W takiej sytuacji stroną odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego
regulaminu będzie zgłaszający (pracodawca).

5. Zapisu na realizowane w Ośrodku Intra usługi można dokonać tylko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się ma stronie internetowej Ośrodka www.osrodekintra.pl

6. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z rozpoczęciem procesu opłaty, która jest wnoszona poprzez system płatności PayU.

7. Niedokonanie płatności spowoduje, anulowanie zgłoszenia.

8. Po dokonaniu wpłaty automatycznie zostanie wystawiana i wysłana elektronicznie faktura VAT, na dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

9. Termin zapisu decyduje o kolejności na liście Uczestników.

10. W przypadku wyczerpania miejsc, Uczestnik może zapisać się na listę rezerwową poprzez wypełnienie formularza „Lista rezerwowa” dostępnego na stronie Ośrodka.

11. W przypadku zwolnienia się miejsc, Ośrodek kontaktuje się z uczestnikiem z informacją o możliwości zapisania się.

12. Rezygnacja z udziału w usłudze musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres sekretariat@osrodekintra.pl

13. W przypadku rezygnacji z usługi Ośrodek Intra zwraca uczestnikowi wpłaconą kwotę (z zastrzeżeniem punktu 16 niniejszego regulaminu).

14. Istnieje możliwość ponownego zapisania się na inny termin tej samej usługi (patrz punkt 5 niniejszego regulaminu). Dotyczy szkoleń realizowanych stacjonarnie oraz szkoleń online przeprowadzanych w małych grupach (do 14 osób).

15. W przypadku usług realizowanych za pośrednictwem Internetu, Ośrodek Intra nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności w ich przebiegu leżące po stronie użytkownika.

16. Rezygnacja z udziału w usłudze zgłoszona później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia  usługi skutkuje zatrzymaniem kwoty odpowiadającej 30% wartości brutto danej usługi tytułem odszkodowania.

157 Jeśli usługa nie będzie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie organizatora, Ośrodek Intra w ciągu 14
dni od planowanej daty realizacji usługi zwróci całą wpłaconą kwotę.

 

 

Data utworzenia: 11.07.2013r., aktualizacje: 13.08 2015r., 24.09.2015r., 06.10.2017r., 26.10.2017r., 15.02.2018r., 28.02.2018r., 27.04.2018r., 06.06.2018

X